Du tropper opp i barnehagen med nystriglet pode i vognen. Godprater om plassen du så gjerne skulle hatt i denne barnehagen, til verdens snilleste barn. Når du går, krysser du fingrer og håper inderlig styreren lar seg sjarmere.

Slik er situasjonen for mange foreldre i Bergen som trenger barnehageplass til sine håpefulle.

1000 frustrerte foreldre

Til høsten har 4700 barn søkt plass i barnehagene i byen, nær 2000 står uten plass.

I tillegg til barnehagestyrere som blir utsatt for smiskende og grinende foreldre, blir barnehagekontoret i Bergen nedringt. I fjor ringte rundt 1000 fortvilte mødre og fedre som ikke fikk barnehageplass. Siden det med dagens ordning ikke finnes noen venteliste, kan foreldrene heller ikke få svar på når de kan håpe på en plass.

— Dagens opptakssystem er uoversiktlig med mange prioriterte grupper. En rekke foreldre opplever det som frustrerende og ønsker seg forutsigbarhet. Med et nummerert system kan foreldre bedre planlegge sin hverdag. Det nye systemet vil bli bedre for den allmenne bruker, sier Anne Marit Presterud, kommunaldirektør for oppvekst.

Får klagerett

En arbeidsgruppe har nettopp levert sin innstilling til kommunaldirektøren, og innen kort tid blir forslaget sendt på høring til barnehagene. Politisk behandling blir trolig til høsten. Her er hovedpunktene i forslaget:

 • Barnet får tildelt et søkernummer fra den datoen foreldrene søker barnehageplass. Foreldre kan hele tiden vite hvor de står i køen.
 • Mange grupper, som fremmedspråklige og barn av aleneforsørgere blir ikke lenger prioritert, men må stille seg i køen sammen med alle andre. Barn på barnevernstiltak og barn med funksjonshemninger er de eneste i prioritert gruppe. I tillegg ivaretas barn av nyankomne flyktninger gjennom egne avsatte plasser.
 • Søknadsfrist innføres 1. mars, mot dagens fortløpende opptak. «Restplasser» fordeles i august. Når det blir ledige plasser ellers i året fordeles disse fortløpene etter en nummerert venteliste.
 • De som ikke får barnehageplass, skal nå få klagerett. Det har de ikke i dag, noe som har fått sivilombudsmannen til å reagere.

- Sørgelig forslag

Barn av aleneforsørgere, barn med sykdom i familien og fremmedspråklige barn, vil med et nytt opptakssystem forsvinne ut av den prioriterte gruppen og havner i køen sammen med alle andre.

— De som i dag har et gode, vil helt sikkert mene at forslaget er urettferdig, sier Presterud.

— Men slik det er i dag, får mange i prioritert gruppe likevel ikke plass. En opptelling viser at av ca. 3000 søkere er 700 fra de prioriterte gruppene. Når barnet er kommet i prioritert gruppe forventes det å få plass, noe som ofte ikke skjer da for mange er prioriterte. Og da spørs det hvor rettferdig systemet er, sier Presterud.

Aleneforeldreforeningen er ikke enig. De kaller forslaget «sørgelig».

— Hvis dette blir vedtatt er det veldig sørgelig, sier Stig Rusten, leder for Aleneforeldreforeningen.

Han mener at konsekvensen av de foreslåtte endringene blir at enda flere aleneforeldre må velge bort å gå tilbake til arbeidslivet eller utdanning i småbarnsårene.

— Dermed forverres levekårene ytterligere for en allerede utsatt gruppe.

- Kjenner kritikken

Med et ansiennitetsnummer i køen kan foreldre planlegge hverdagen i større grad enn i dag, mener utvalget. Er barnet langt nede på listen, kan de forberede seg på alternative løsninger heller enn å gå i uvisse og vente.

Mange hevder at kjennskap og vennskap er viktig med dagens system. En rekke grupper kan prioriteres, derfor åpnes det for bruk av skjønn fra styrerne i barnehagene.

— Vi kjenner til denne kritikken. Styrerne har en vanskelig oppgave, men løser den godt. Men med et nytt system vil det ikke lenger være grobunn for slike beskyldninger, sier Presterud.

 • Hvordan fikk du barnehageplass i Bergen? Tips journalist Krister Hoaas!

Fakta om opptaksreglene

Disse er prioritert i dag:

 • Barn med funksjonshemning, jfr. Lov om barnehager §9
 • Barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barnevernstjenester § 4-4
 • Barn med foresatte og/eller søsken som lider av kroniske og/eller alvorlig sykdom/funksjonshemning
 • Barn av enslige forsørgere.
 • Barn fra familier der begge foreldrene er fremmedspråklige, med unntak av svensk og dansk
 • Faglig skjønnsvurdering etter alder, kjønn, søsken, oppholdstid og søknadsdato.(Vedtatt av bystyret 25.06.01)

Disse blir foreslått prioritert:

 • Barn på barnevernstiltak
 • Barn med funksjonshemninger
 • 30 flyktningbarn