Ny hovedbrannstasjon på Nygårdstangen skal stå ferdig høsten 2004 og vil koste 284 mill. kroner, forutsatt at den gamle brannstasjonen, Årstad brannstasjon og andre lokaler blir solgt for 105 mill. kroner. Byrådet avsetter 104 mill. kroner både på 2003— og 2004-budsjettet.

Syv vernede bedrifter får i alt tilskudd på 5,6 mill. kroner. En ny støtte- og refusjonsordning fører til betydelig reduksjon i støtten til for eksempel ASVO. Det samme gjelder for Breistein Industrier AS, Midtun Verksted AS og Nordnes Verksteder AS. Bergen Arbeidssamvirke AS og Grønnevik Industrier AS er kommet med på den nye støtteordningen for 2003. Torghandlerne nyter også godt av kommunal støtte. Driftsselskapet Torget AS har de siste årene hatt avtale om en indeksregulert støtte, og får neste år 1,486 mill. kr.

Trolleybussene er også en kommunal utgiftspost, ettersom Gaia hvert år fremover er garantert 5,1 mill. kr. i tilskudd til investeringer og vedlikehold av de elektriske bussene, i tillegg til delvis kompensasjon for prisutviklingen.

Avtalefestet pensjon (AFP) for aldersgruppen 62-64 år vil koste Bergen kommune 20 mill kroner neste år.

17. mai-feiringen koster kommunen 154.000 kroner som direkte bidrag, mens 1. mai-feiringen koster 57.000 kr. Disse beløpene er uendret fra i år.

Statsråd Lehmkuhl

skal ha nytt dekk, og byrådet foreslår å stille opp med 700.000 kroner, det samme som for i år. Bergen Reiselivslag blir tilgodesett med 2,4 mill. kr., mens Krisesenteret og nødtelefonen for kvinner kan regne med 1,65 mill. kr. fra kommunen neste år.

Bydelsadministrasjonene skal reduseres og effektiviseres. Hittil er administrasjonene redusert fra 131 til 116 stillinger. Neste år er det lagt opp til ytterligere effektivisering på 2 mill. kroner. «Bydelsadministrasjonene vil etter dette fremstå som små og effektive enheter», heter det i budsjettforslaget.

Byarkivet er i dag spredt på flere steder. Byrådet foreslår å samle arkivet på ett sted, og at dette arbeidet starter i 2003. Samtidig starter arbeidet med å etablere et elektronisk arkiv.

110 lærlinger budsjetterer kommunen med neste år, i samarbeid med fylkeskommunen.

SCANPIX

Vinterdriften på veiene har økt i 2001 og 2002, noe som skyldes økte krav til brøyting og salting i forbindelse med overgangen til piggfrie dekk. Byrådet mener at kostnadsøkningen også henger sammen med at de private entreprenørene tar seg bedre betalt enn før. Neste år foreslår byrådet å avsette 16,8 mill. kroner til vinterdriften på de kommunale veiene. I tillegg kommer 2,5 mill. kroner til tiltak for de myke trafikanter vinterstid (brøyting og strøing av sykkelstier).

Farlige murer langs veiene er også i økende grad blitt trafikkfarlige. Det skyldes både økt trafikk, påvirkningen fra vegetasjon og mye sur nedbør. Derfor er en betydelig del av murene i ferd med å bryte sammen, og kravene til å sikre fjellskjæringer og veggmurer har derfor økt tilsvarende. Men dette er kostbart. Budsjettrammen for 2003 gir bare rom for å utføre akutte reparasjonstiltak der det er overhengende fare for personskader, skriver byrådet.

Mer asfaltering er høyst påkrevd for å reparere elendige bygater, for i 2002 er det et oppsamlet etterslep på 40 mill. kroner. I tillegg er det et etterslep når det gjelder brosteinsdekke, gang— og sykkelveier, fortau og trapper. I 2003 foreslår byrådet å bruke 5 mill. kroner over driftsbudsjettet til diverse dekketiltak, inkludert 2 mill. kroner til asfaltlapping. Men i investeringsbudsjettet er det avsatt 6 mill. kroner til asfaltering. For det tredje ønsker byrådet å ompostere budsjettposter, slik at det skaffes 20 mill. kroner i en fireårs periode til å rette på noe av forfallet på veiene.

SCANPIX

Til kirkelige tjenester i og utenfor statskirken er det neste år foreslått 89,4 mill. kroner, en økning på ca. 5 mill. kroner. Disse midlene skal dekke bl.a. prestelønn, driften av presteboliger, kremasjon og gravferd og vedlikehold av gravsteder. Kommunen betaler hvert år tilskudd til 150-200 tros— og livssynssamfunn utenfor statskirken. Bergen kirkelige fellesråd beskriver en situasjon der det er lite midler til vedlikehold av kirker, orgler og kontorer, og dessuten lite rom for å skifte ut defekt utstyr til kirkegårder og menighetskontorer. Fellesrådet har varslet at det kan bli aktuelt å benytte kapeller i stedet for kirker til begravelser, redusere bruken av kirker til konserter, stenge Åsane gamle kirke og nedbemanne stellet av kirkegårdene.

Kommunevalget neste år blir erfaringsvis mye dyrere å administrere enn stortingsvalgene. Byrådet foreslår å bruke 9 mill. kroner til å gjennomføre kommune- og fylkestingsvalget, mens det kostet 6,2 mill. kr. å holde stortingsvalg i 2001. Byrådet mener samtidig at det trolig vil koste mer enn det som er foreslått å holde lokalvalg neste år, på grunn av prisstigning, endringer i valgloven og overtakelse av forhåndsstemmegivningen (noe Posten tidligere tok seg av).

Økte alkoholinntekter til kommunen er beregnet til 4,4 mill. kroner netto. Dette skyldes skjenkeavgifter, salgsavgifter etc. og er en økning på 0,2 mill. kr. i forhold til 2002-budsjettet.

Bergen Parkeringsselskap regner med nedgang i inntektene fra parkeringsgebyrene neste år, men det blir økte inntekter som følge av at ByGarasjen har fått enda et parkeringsplan. Dette påbygget fører til renter og avdrag på 14,9 mill. kroner. Etter alt å dømme starter byggingen av Klostergarasjen neste år, og Bergen Parkeringsselskap skal yte et tilskudd på 20 mill. kr. fra parkeringsfondet til dette formålet. Kommunen har eierinteresser i ca. 40 aksjeselskaper, og de fleste av disse har spesielle politiske eller næringsmessige formål.

Bergen Tomteselskap AS og Bergen Kino AS er hundre prosent eid av kommunen, mens 80 prosent av aksjene i BIR AS er på kommunens hender. Det samme gjelder 52 prosent av aksjene i BKK (konsern), 47 prosent av aksjene i AS Fløibanen og 43 prosent av aksjene i Gaia Trafikk (konsern). Byrådet foreslår at kommunen kvitter seg med aksjene i bedrifter der den har små poster og liten innflytelse, bortsett fra i selskaper som har spesielle formål, som for eksempel vernede bedrifter.