en kontorbygget må vente. Arbeidet starter i mars neste år og vil være ferdig etter et års tid, slik at det nye anlegget kan åpnes våren 2006. Totalkostnadene blir 231 mill. kroner, og hovedbrannstasjonen skal fortsatt være i kommunalt eie. Det forutsettes betydelig effektiviseringsgevinst med den nye brannstasjonen, slik at driftsutgiftene kan bli tilsvarende redusert. De store investeringene fører imidlertid til at den gamle bilparken ikke blir skiftet raskt nok ut. Det gjelder bl.a. snorkelbilene. To av dem er henholdsvis 24 og 18 år gamle. Normalt skal en slik bil skiftes ut etter 20 år. Prisen er ca. 5 mill. kroner. Men byrådet har bare funnet plass til 2 mill. kroner til fornyelse av brannbiler og utstyr.

I alle typer plan— og byggesaker setter byrådet større krav til raskere behandling fra kommunens side. Ambisjonen er bl.a. å behandle 55 private planforslag i året, dessuten skal klagesaker gjøres unna på kortere tid enn i dag. I kart- og delingsforretninger for nye boligtomter skal det ta maksimalt 200 dager, og seksjoneringssaker skal gjennomsnittlig ta maksimum 90 dager. I bygge- og delesaker skal gjennomsnittlig behandlingstid være avgrenset til 45 dager.

Byrådet satser på at det også i år skal bli en mild vinter med lite behov for salting og strøing på veiene. «Det er kun avsatt midler til en vinter som klimatisk er på linje med vinteren i 2003 og 2004», heter det. Men det er blitt dyrt å inngå kontrakter med private entreprenører, om vi skal holde oss til avtaler som ble inngått i 2001. «Kostnadene hadde en markert økning ved inngåelse av nye avtaler med private. Disse utløper våren 2005. Nye vinterdriftskontrakter vil bli tildelt etter konkurranse», skriver byrådet.

Selv om mye av vannledningsnettet er fornyet i senere tid, går fortsatt 40 prosent av drikkevannet tapt i lekkasjer før det kommer frem til forbrukerne. Men når det først kommer frem, har vi ingen grunn til å klage, for ifølge byrådet er kvaliteten helsemessig «meget bra». Men den skal bli bedre. Svartediket vannbehandlingsanlegg og Haukeland vannbasseng skal ferdigstilles i 2007. Andelen abonnenter med god vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften skal øke fra 80 til 99 prosent i denne perioden. Drikkevannet leveres i dag fra seks permanente vannverk i tillegg til tre reservevannverk.

19,4 mill. kroner er prisen neste år for at Bergen holder seg med et bredt sjikt av folkevalgte. Mesteparten av denne summen går til reglementsfestete honorarer, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og annen godtgjørelse. Også representasjon og kommunale mottakelser dekkes av dette beløpet. I tillegg kommer bl.a. de administrative utgiftene til bystyrets kontor, kommunerevisjonen, byombudet, opplæringsaktiviteter og løpende driftsutgifter av ulikt slag. Hele årsbudsjettet for bystyrets organer blir dermed nær 35 mill. kroner i 2005.

Når Klostergarasjen står ferdig neste sommer, regner Parkeringsselskapet med lavere inntekter fra parkering på offentlig grunn. Men selskapet vil på den annen side få tilført inntekter gjennom driften av det nye parkeringsanlegget. Dessuten antas parkeringsbelegget i ByGarasjen å øke ytterligere. Dermed regner Bergen Parkeringsselskap med å opprettholde inntektene neste år på samme nivå som i år. Overføringen til bykassen er beregnet til 21 mill. kroner, det samme som i år.

Bergen kommune har eierinteresser i ca. 40 aksjeselskaper, de fleste med spesielle «politiske» formål. De største verdiene er knyttet til eierandelen på 37,75 prosent i BKK. Kommunen eier hundre prosent i Bergen tomteselskap AS og Bergen Kino AS, 80,27 prosent i BIR AS, 47,36 prosent i AS Fløibanen og 43,64 prosent i Gaia Trafikk.

Åsane hadde ved årsskiftet 37.907 innbyggere og var den desidert største bydelen i Bergen. Arna er klart minst med 12.117 innbyggere. Byen hadde ved årsskiftet totalt 237.430 innbyggere. Dette var en tilvekst på 2.007 fra året før. I tillegg til dette tallet kommer ca. 15.000 studenter med bostedsadresse i annen kommune. Arbeidsledigheten i Bergen var i august 5.470 personer (4,3 prosent av arbeidsstyrken). Ledigheten i Bergen er nest høyest blant Hordalands-kommunene.

I tillegg til nybygget som sto ferdig i vår skal også hovedbygningen ved Bergen Røde Kors Sykehjem oppgraderes til 114 plasser i ensengsrom og til nybyggstandard. Prosjektkostnaden var beregnet til 136,8 mill. kroner, utenom byggelånsrenter. Det nye prosjektet, som er planlagt fullført innen sommeren 2006, får en kostnad på 205,4 mill. kroner inkludert byggelånsrenter.