I to artikler har Bergens Tidende belyst hvordan fredede kulturminner i Sandviken forfaller. Årsakene er flere, men økonomien er en viktig fellesnevner.

— Behovet er mye større enn tilgjengelige midler, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Hordaland fylkeskommune har ansvaret for å fordele statlige midler til kommunene i Hordaland. Bergen er skilt ut som egen enhet. Her er det Byantikvaren som fordeler midlene.

For 2007 disponerer Byantikvaren 500.000 kroner til fredede bygg, det samme som året før. Søknadsfristen for 2007 går ut 15. november.

Milliarder

Riksantikvaren er i gang med å lage en behovsanalyse på kulturminnefeltet. Her kommer fylkeskonservatoren med innspill.

— Tiltaksplanen skal løfte alle fredede kulturminner til normal vedlikeholdsstandard innen 2020. Det gjelder også privateide kulturminner, sier Ekerhovd.

Fylkeskonservatoren understreker at dette er bekreftet i flere stortingsmeldinger.

— For at vi skal klare å nå målet, kreves det milliardbeløp. Vi håper derfor politikerne følger opp med bevilgninger, og at det er alvor i slike vedtak.

Andre bidragsytere

I 2002 vedtok Stortinget å etablere et kulturminnefond. Med årlige bevilgninger er det nå kommet opp i vel en milliard kroner. Avkastningen fra dette fondet blir delt ut etter søknad. Midlene øker for hvert år. For tildelingsåret 2006 var det kommet opp i 14,3 millioner, mens det for 2007 ligger på rundt 30 millioner.

Satsingsområder for 2008 - 2010 er «Kystkultur», «By og tettsted» og «Landbrukets kulturminner og kulturmiljø». Det skulle gi muligheter for Sandviken.

Ellers fins det private stiftelser. Sparebanken er også en solid bidragsyter.

HISTORIE: Dette bildet ble tatt i 1975. Ludeboden til venstre er bygget om til leiligheter, bodene til høyre er revet og erstattet av komplekset Skuten. Det spørs om de planene hadde blitt godkjent i dag.
Sunde, Helge