– Eg blir så provosert! At ikkje fylkespolitikarane skjønar at den mannen er dundrande inhabil, sier Rannveig Nordhagen i Bergen Turlag.

Mannen ho refererer til, er tidlegare fylkesordførar Magnar Lussand (Sp), som sjølv har søkt om å få bygga småkraftverk.

– Eg ugild!? Eg er folkevald. Kva mandat har desse naturvernarane? Dei representerer ein medlemsflokk. Eg blir provosert av falsumet dei har lagt på utvalsmedlemene sine bord, der bilete frå andre stader skal visa naturøyding i Sørfjorden. For meg gjeld det framtida til grenda, parerer Lussand.

Mindre naturvern

Han tala mot ei lang rekke hinder som er lista opp i høyringsutkastet til Fylkesdelplan for små vasskraftverk i Hordaland. Fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen (H) fylgde opp med framlegg om å fjerna desse hindera, og fylkesutvalet vedtok å senda planen ut på høyring med ein langt veikare miljøvernprofil enn i utkastet.

Likevel varslar planen sterkare miljøvern enn praksis har vore i Hordaland til no. Alle søknader er tilrådde.

Mindretalet i fylkesutvalet ville venta med endringar til høyringsfråsegnene er komne inn, men det vart avvist.

Prosedyren blir no å senda den endra planen ut på høyring, med den opphavelege teksten som vedlegg.

– Treng landsplan

Oddvar Skre i Naturvernforbundet Hordaland seier at dei kjem til å utarbeida ei høyringsfråsegn, men har liten tru på å kunne vinna fram.

– Fylkesutvalet har no bestemt seg. Dei vil ha same standpunkt når høyringsrunden er omme, og partia har fleirtal i Fylkestinget også, konstaterer han.

– Dette provar at det trengst landsomfattande verneplan også for småkraftverk, seier Skre.

Han er «ganske sjokkert over kor useriøse fylkespolitikarane er når dei kan la ein person med eigeninteresse snu opp-ned på ein fagleg utarbeidd plan».

– Lussand må ha drive aktiv lobbyverksemd etter at saka passerte kultur og ressursutvalet samrøystes 31. mars, seier Rannveig Nordhagen.

Magnar Lussand let seg ikkje affisera av skuldingane.

Balansert

Planutkastet vart presentert av saksordførar i Fylkestinget, Toralv Mikkelsen (Ap).

– Eg har fått kjeft både av utbyggarar og naturvernarar. Difor trur eg planen treff godt, seier Mikkelsen.

Målsettinga er samla i fire punkt. I det endra utkastet vil Hordaland stimulera til og auka bruk av fornybare energikjelder. Energien skal gje verdiskaping og næringsgrunnlag. Det må takast omsyn til miljø og arealverdiar, og til naturmangfald, friluftslivsområde og store landskapsverdiar.

Mikkelsen avviser at det første punktet har meir vekt en dei andre.

– Men eg konstaterer at mange argument har ulik vekt i ulike miljø, seier han.

Når planen er vedteken skal han danna grunnlag for handsaming av utbyggingsplanar, utan å erstatta konkret vurdering av einskildprosjekt. Fylket tilrår overfor NVE som tek avgjerd.

ARNE HOFSETH