Av Jahn Helle

Rømt oppdrettslaks har ved gyting med villaksen forandret egenskapene til ville laksestammer i Norge. Det har i årtier vært betydelig mer oppdrettslaks enn villaks i mange elver. Hordaland, som har flest oppdrettsanlegg, har vært særlig utsatt. Lakselus og sykdommer fra oppdrettsfisken har utryddet dramatiske mengder villaks, sjøørret og annen fisk. Rømt oppdrettsfisk har spist smolt, (villaks), og annen villfisk. PÅ 90— TALLET merket jeg ved fiske at det hadde skjedd noe med laksen. Villaks som på 70-tallet dro 100 meter nedover elven i første utras (rett etter fisken har bitt på), stanset på 90-tallet etter 30 meter. Laksen har tapt den styrke villaksen hadde. Fisk blir i god tro registrert som villaks av fiskeren. Dette kan imidlertid være avkom etter oppdrettsfisk som har gytt i lakseførende vassdrag, eller fisk fra settefiskanleggene. Laksen har ikke de finneskader og sår som man finner på oppdrettsfisk som har rømt fra matfiskanleggene. Myndighetenes statistikk over fisket villaks er sterkt villedende. Oppdrettslaksen, som opprinnelig ble tatt fra ville laksestammer, har som stimfisk i kar og merder tapt den styrke villaksen hadde. Den nye laksen har opparbeidet egenskapene til en «bevegelseshemmet stimfisk». Det mest alvorlige for fremtidens laks er at det i årtier har rømt betydelige mengder deformert laks. Vi kan innen få år få en «forkrøplet» laks i Norge.

Laksenæringen hadde nær utryddet seg selv i 1991. Overproduksjon førte til sykdommer og død. BT 21 03 91: «Det blir rekna at 430 av i alt 950 oppdrettsanlegg er smitta og 20 prosent av fisken i anlegga døyr». BT 06 09 91: «I Oselven utenfor Bergen har 70- 80 prosent av all villfisk paret seg med rømt oppdrettslaks. I Etneelven har undersøkelser vist at halvparten av all gytende fisk de siste årene er oppdrettsfisk».

BT 06 11 91: «I Oselven er det i haust store problem med å finne gyteferdig fisk, og før helgen var sjukdommen Furunkulose påvist i vassdraget».

MYNDIGHETENES STATISTIKK over rømt oppdrettsfisk viser at det årlig rømmer 500.000 laks. Når økonomien er dårlig og ved store sykdomsutbrudd/deformeringer, rømmer det opptil en million fisk. I 2000, som var det beste økonomiske året, rømte det minst fisk. Tallene for rømming er langt høyere enn statistikken viser. Noen eiere melder ikke fra. Settefiskanlegg har «lekket», uten at det er meldt fra om rømming.

«Faren for» at villaksen vil bli utryddet av rømt oppdrettslaks har BT skrevet om siden 80-tallet. Det var problemer med å finne villaks i Oselven og andre elver i Hordaland fylke i 1991. Hvordan kan de få syke villaksene som var igjen i lakseførende vassdrag i 1991 ha overlevd 15 års «seksuell tilnærmelse» fra millioner syke/deformerte oppdrettslaks?

Villaksen i Norge er i ferd med å bli utryddet der oppdrettsanleggene ligger tett.

BT 14 01 93: «Faren for utrydding av de ville laksestammer- strengere kontroll og vern mot rømming». BT 14 01 2000: «Vil passe bedre på laksen. Antall rømte laks skal halveres i løpet av en toårsperiode uttaler styreleder Tarald Sivertsen i Norske Fiskeoppdretteres Forening». 2002, året med dårlig økonomi, ble det verste året for rømming.

BT 06 04 2006: «Ein granskningskommisjon og strengare reglar skal få bukt med den store rømminga frå norske oppdrettsanlegg. Slurvete oppdrettarar skal få svi om fisken stikk av».

Mannen som skulle halvere rømmingen i 2000, Tarald Sivertsen, er nå utnevnt som leder for kommisjonen som skal ta seg av årtiers «slurv og prat». Det er nå på tide å slutte med pratet og i stedet sterilisere og merke oppdrettslaksen!

Elven i Sævareid, Fusa kommune, dokumenterer tydelig fiskerimyndighetenes/eiernes manglende vilje til å få slutt på rømming av fisk. «Verdens beste lakseelv» i forhold til lengde har i tiår fått tilførsel av rømt oppdrettsfisk. Flere settefiskanlegg er tilknyttet vassdraget.