Tirsdag denne uken vedtok Fylkesmannen å stoppe fisket etter laks og sjøaure i Etnevassdraget og Opoelva i Odda ut året.

I praksis har alle vassdragene i Hardangerfjorden unntatt Etneelva vært stengt av grunneierne i flere år. Med Fylkesmannens vedtak er det formelt slutt på alt elvefiske i Hardanger.

— En tragisk historie

  • Etnevassdraget har vært det eneste de siste årene med noenlunde økonomi i salg av fiskekort, så det er jo dramatisk, sier seksjonssjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland.

Elveeierlagene i Etne har allerede vedtatt å stoppe fisket ut året, og nå blir det også forbudt å fiske i fjorden mindre enn 100 meter fra elveutløpene.

Bakgrunnen er den kritiske situasjonen for villaksen i elvene.

— Det er en tragisk historie, og det ser ut som vi må slå oss til ro med at det vil ta lang tid før det blir elvefiske i Hardanger igjen, sier Sven-Helge Pedersen i Hardanger Villfisklag.

Har nesten ikke fisk

Hardangerfjorden omtales som den mest problematiske fjorden i Norge når det gjelder motsetningen mellom oppdrettsnæring og villfisk.

Villaksen blir ifølge Pedersen infisert av lakselus på vei ut til havet, og det meste av fisken dør før den rekker å komme tilbake for å gyte. I tillegg utgjør rømt oppdrettslaks en trussel for stammene når de blander seg med villfisken.

— Det ser ikke ut som det er politisk ryggrad til å snu denne utviklingen. Vi hadde representanter fra Fiskeridepartementet på Hardangerkonferansen nå i helgen, men jeg kan ikke se at det er noen retningsendring på vei, sier han.

Og selv om motsetningenen mellom oppdrettsanlegg og villfisk blir løst, er det et stort spørsmål om villfiskstammene i Hardangerfjorden kan reddes.

— Vi har rett og slett for få fisk. Nå er det snakk om å prøve å bygge opp en felles laksestamme for hele Hardanger, men det må i så fall drastiske tiltak til. Tellinger av gytefisk de siste årene viser at det er altfor lite rekruttering, sier Pedersen.

Vil bygge stammen

I Opo i Odda følger fiskelaget elven med argusøyne i håp om at det skal komme gyteklar fisk. I fjor kom bare to hannfisker opp i elven for å gyte, men ingen hunnfisker fra den lokale laksestammen.

— Det kom et par hunnfisker, men det var oppdrettsfisk. Nå krysser vi fingrene og håper at vi får både hunnfisk og hannfisk i år, sier Oddmund Eitrem i Odda jakt og fiskelag.

Hvis det kommer fisk opp i elven i år, vil fiskelaget starte fangst av stamfisk for å prøve å bygge opp stammen på nytt.

— Det ser mørkt ut. Det verste scenariet er hvis vi må bygge opp en ny stamme. Vi har melke i genbanken, men det blir i så fall en lang prosess, sier Eitrem, som ikke tviler på at forbudet kommer til å bli respektert.

— Det er ingen som er glade for at vi ikke kan fiske. Vi mister en god fritidsbeskjeftigelse. Men både grunneiere og medlemmer kommer til å respektere dette, sier han.