Det utenlandske fritidsfisket i Norge har eksplodert de senere årene. En rapport Norges Turistråd har fått utarbeidet, viser at mens det i 1995 kom 35.000 utenlandske fisketurister til Norge, var tallet i fjor steget til 224.000. Og det vil ventelig fortsette å stige i årene som kommer. På landsbasis tilbyr 940 turistbedrifter fiskemuligheter i sjøen. Næringen er i sterk vekst. Fisketuristene legger igjen om lag to milliarder kroner hvert år.

Tyskerne i flertall

Europeiske fisketurister vil gjerne til Norge både på grunn av mengden fisk og størrelsen på fisken. Turistfisket er sterkt dominert av tyskere. De utgjør 70 prosent. 20 prosent er svensker, de resterende ti prosent kommer fra andre land.

Fiskeridepartementet mener at det utenlandske turistfisket og det norske fritidsfisket har fått et så stort omfang at det i stor grad bidrar til beskatning av fiskebestandene langs kysten. Derfor vil departementet at bestemmelser som skal sikre en bærekraftig beskatning av ressursene, også gjøres gjeldende for disse to gruppene av fiskere.

Regler alt i sommer

I samråd med Norges Fiskarlag og Norges Turistråd foreslår Fiskeridepartementet at det iverksettes reguleringstiltak overfor turistfisket. Et av tiltakene er minstemål.

Av hensyn til tradisjon langs kysten, vil fiske etter småsei og småmakrell til eget bruk ikke omfattes av minstemålbestemmelsene.

Fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppgave å utarbeide forskrifter for fritidsfisket.

Rådgiver Trond Ottemo ved Juridisk kontor i Fiskeridirektoratet sier til Bergens Tidende at disse kan være ferdige i løpet av sommeren. Forslaget fra departementet har vært ute på høring.

I sine høringsuttalelse sier yrkesfiskernes organisasjoner seg enige i at det blir innført minstemål for fisken som fanges av fritidsfiskerne.

Åtte kilo fiskefilet

Norges Fiskarlag mener at innføring av minstemål i fritidsfisket er i tråd med den forvaltning som yrkesfiskerne har vært underlagt i lang tid. Fiskarlaget tilrår at det settes begrensninger i hvor mye fisk den enkelte turist kan ta med seg ut av landet. Laget mener hver enkelt turist bare bør få lov å ta med seg åtte kilo fiskefilet ut av Norge.

Også Norges Kystfiskarlag mener det bør bli begrensninger i hvor mye hver enkelt turist kan ta med seg ut av landet. Laget skriver i høringsuttalelsen at det meldes om europeiske turister som i løpet av noen uker i Norge fyller frysebokser fulle av fisk for videresalg i hjemlandet. Enkelte turistgrupper er gjengangere på fisketur i kystbygdene opp til flere ganger i løpet av et år.

Kamp om kvoter

Kystfiskarlaget viser i sin høringsuttalelse til at turistene allerede fisker mer enn den kvoten på 13.000 tonn torsk som de 5200 fartøyene knyttet til laget har anledning til. I en tid med lukking av det tradisjonelle kystfisket og kamp om knappe kvoterettigheter, reagerer stadig flere yrkesfiskere på at utenlandske turister i Norge kan fiske fritt, mens yrkesfiskerne er underlagt svært strenge reguleringer.

Tyskeren Thomas Nake fortalte i et intervju med Bergens Tidende i fjor sommer at han og de fire vennene hans i løpet av to uker hadde frosset ned 200 kilo fiskefilet. De hadde hatt det nye og hypermoderne rorbuanlegget Kvernepollen Fiske & Ferie i Rong i Øygarden som base. Vennegjengen hadde fått både torsk, hyse, lange og hvitting. Verdien av fangsten oversteg utgiftene de hadde hatt til reise og opphold. Turen hadde vært en så stor suksess at de ønsket å komme tilbake i sommer.

PS! Vet du om fisketurister som har fanget spesielt store fisker eller store fangster? Send oss en mail!

STOPP: Timo Jahns fra Hannover og de andre tyske fritidsfiskerne skal ikke lenger få fiske fritt i Norge.
FOTO: GIDSKE STARK