Økokrim har opplyst at prøvene fra Sløvåg i Gulen skulle analyserast hjå Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Men instituttleiinga der kjenner ikkje til noko slikt oppdrag.

Har andre sine analyser

I samband med den omfattande helseundersøkinga etter Sløvåg-eksplosjonen, bad Haukeland Universitetssjukehus om innsyn i resultatet av dei mange prøvene Økokrim tok på åstaden.

— Det viser seg at dei sit på ein god del analyser av prøver som andre har tatt, men ingenting frå sitt eige materiale, fortel prosjektleiar for helseundersøkinga i Sløvåg, Bjørg Eli Hollund ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland.

— Vi var svært interesserte i resultatet av beslaga som Økokrim gjorde, seier Hollund, som er yrkeshygienikar.

**Les også:

— Føyer seg inn i ei rekke**

Analysane frå Økokrim kunne blant anna ha fortalt helsepersonellet kva type stoff folk i området eigentleg vart eksponert for, og ikkje minst i kva for konsentrasjonar.

— Dei sit på prøvene, men har ikkje starta med å analysere dei, seier Hollund.

Testa på brennpunkt

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim svarar slik på spørsmål om status for deira prøvebeslag i Sløvåg:

— Eg kan ikkje gå i detalj om dette. Desse prøvene vil bli analysert i den grad som viser seg naudsynt for etterforskinga. Mange prøver er analysert, og vi føler vi har kontroll på dette materialet. Ein del av det har blitt liggjande utan å bli analysert så langt.

Han fortel at Økokrim har sikra eit stort tal prøver frå ulike stader i området. Dei har også samla inn ei mengd analyserapportar som andre aktørar i saka har fått utført.

— Berre å systematisere dette materialet er ein stor jobb. No må vi bestemme oss for kva nye parameter vi skal analysere desse prøvene på, seier han. - Vi vil få utført analysar i den grad det er naudsynt i høve etterforskinga.

Høviskeland ønskjer ikkje å opplyse kvar prøvene deira står lagra pr. i dag. Han seier at dei har snakka med Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo om å få utført analyser.

- Ingenting gjort eller avtalt

BT har kontakta instituttleiar Tyge Greibrokk og kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Kjemisk institutt. Ingen av dei kjenner til saka.

— Dette har eg ikkje høyrt noko som helst om, seier Greibrokk.

Vi kjem tilbake til Greibrokk etter at han har fått tid til å undersøkje blant sine vitskapleg tilsette.

— Det viser seg at Økokrim har vore i kontakt med ein av våre professorar, men berre for å få ei vurdering av dette materialet. Vi her ved instituttet har ikkje utført noko som helst arbeid på dette. Det er heller ikkje gjort noko form for avtale om at vi skal gjere noko.

Hjå Økokrim stadfestar førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland dette. Han seier dei no skal vurdere materialet, og avgjere kva som skal analyserast på kva kjemiske parameter. Han ser at saka har tatt noko lang tid.

— Det er eit omfattande beslag og det er eit stort arbeid med å få oversikt over materialet. Hugs på at vi i Økokrim først overtok denne saka ved årsskiftet 2007-2008, seier Høviskeland.

BT