Det er ettermiddag og bilane står tett på Flyplassvegen.

— Det er verst her måndag morgon og torsdag ettermiddag. Då går det fort ein time på ein tur som utan kø går på tjue minutt, seier Sturla Keiserås.

Det at ein ikkje veit når vara kjem fram, er kostbart for verksemder

Askill Harkjerr Halse

Lastebilsjåføren har køyrd strekninga mellom Kokstad og Jekteviken to gongar for dagen i tre år. Han ser ikkje lyst på framtida.

— Det er meir trafikk her no enn for tre år sidan, og det går sakte. Kunne vi brukt kollektivfeltet hadde vi kome mykje fortare fram. Det er jo ikkje akkurat mangel på plassen der, seier Keiserås frå førarsetet.

Ønskjer lovendring

— Dette er av dei enklaste og mest effektive tiltaka for å redusere samfunns- og miljøutgifter ein kan gjere i trafikken i dag, seier Jan-Ove Halsøy, fylkesleiar i Norges lastebileier-forbund (NLF).

Han og resten av forbundet har lenge forsøkt å få til ei lovendring der lastebilar kan få plass i sambruks- og kollektivfelt.

NLF er no i dialog med Skyss og Statens vegvesen om å få til ei prøveordning i Bergen, i sambruksfelta mellom Kokstad og Lagunen. I Stavanger vart ei slik ordning vedteken på hausten i fjor.

trailerrush3.jpg
MARIE HAVNEN

— Her vil buss og lastebil kunne køyre saman i eit eige trafikkfelt, forbi køane av personbilar, fortel Helge Ytreland i Statens vegvesen om planane. Han er prosjektleiar for prøveprosjektet i Stavanger.

Bremser næringslivet

— Utgiftene ved at vogntog står og ventar i kø er enorme, og det hemmar næringslivet i heile regionen, fortel Halsøy i NLF.

Dette meiner også Transportøkonomisk institutt (TØI). Askill Harkjerr Halse forskar på næringsliv og godstransport. Han meiner uvissa i transportnæringa sluker store summer.

— Det at ein ikkje veit når vara kjem fram, er kostbart for verksemder. Når dei må leggje inn store marginar fordi køar skapar usikker leveringstid, så kostar dette dyrt, seier Halse.

Samfunnet taper kring 800 kroner timen på vogntog som står fast i trafikken, syner tal på landsbasis frå TØI. På Vestlandet kan dette talet vere endå høgare.

— Konsekvensane av uvisse og forseinkingar er større for oljenæringa på Vestlandet enn for andre typar verksemder, fortel Halse.

Store delar av godstrafikken gjennom Bergen går mellom Kokstad og oljeverksemdene på Mongstad.

Vogntog stadig viktigare

Høgre sin transportplan for 2014–2023 vektlegg transport med tog, og lovar i liten grad noko utbetring i høva for godstransporten langs vegane.

Mangelen på konkrete planar for å imøtekomme vekst i godstransport på vegane provoserer bransjen.

— Det har nyleg vore mykje snakk om korleis ein skal ta hand om dei kollektive reisene i regionen. Vi meiner det er eit minst like stort behov for å snakke om korleis ein skal behandle auken i godstransporten, seier Halsøy i NLF.

Skiltendring på utkast

— Reint juridisk kan omlegging skje enkelt, gjennom ei omskilting av kollektiv- og sambruksfelt til særskilde felt for tungtrafikk.

Slik vert situasjonen forklart av Lasse Lager, avdelingsdirektør for trafikktryggleik- og beredskapsseksjonen i Samferdsledepartementet.

På skilta vil det då stå tillate for køyretøy over 7,5 tonn ved dei felta det gjeld.

Vegdirektoratet sendte eit utkast til endring av skiltforskrifta på høyring i november i fjor. Dette kan vere det aller første steget på veg mot innføring av felt for tungtrafikk landet over.

Bør det vere lov å køyre lastebil i kollektivfelt? Sei di meining i kommentarfeltet!