– Vi skal redusere sykefraværet i Bergen med flere prosentpoeng i denne byrådsperioden, sier finansbyråd Christine B. Meyer.

Hun har satt seg svært djerve mål for redusere sykefraværet i Bergen. I dag er fraværet på rundt ti prosent. Det skal ned i under åtte, noe som skal komme byens innbyggere til gode.

– Et sykdomstegn

For sykefraværet i Bergen koster utrolige 570 millioner kroner i året.

– Det tilsvarer drift av 1000 sykehjemsplasser. Det er selvsagt tull å tro at man kan komme ned i null, men vi skal få til en kraftig reduksjon.

Derfor lanserer hun Nærværs-prosjektet.

– Sykefravær er et veldig negativt ladet ord. Like viktig som å finne ut hvorfor folk er syke, er det å finne ut hvorfor folk går på jobb. Det høye fraværet viser at kommunen ikke er en god arbeidsgiver. Det er et sykdomstegn for vår organisasjon at vi ikke tar bedre vare på arbeidstakerne våre. De er vår viktigste ressurs, sier Meyer.

Bedre tjenester

Sykefraværet rammer også brukerne.

– Tjenestene uteblir eller så blir kvaliteten dårligere, enten fordi man får mange forskjellige personer å forholde seg til eller ved at det settes inn mer ufaglært arbeidskraft. Får vi hånd om pengene som i dag går til overtid, vikarer og administrasjon av sykefraværet, kan vi bruke dem til å bedre tjenestetilbudet.

Meyer tror ikke det høye sykefraværet i Bergen skyldes at de ansatte her er sykere enn ansatte i andre virksomheter.

– Dette dreier seg først og fremst om ledelse og organisering – ikke om syke ansatte. Det handler om at medarbeidere må sees. Vi må ansvarliggjøre ledere og ansatte og vi må sørge for at vi har gode ledere.

Noen må skiftes ut

– Hvordan skal kommunen skaffe seg gode ledere?

– Nøkkelen ligger i rekruttering, etterutdanning, og vilje til å delegere og ansvarliggjøre. Vi må også bli flinkere til å skifte ut ledere som ikke fungerer.

– Handler alt om gode og dårlige ledere?

– Nei, så enkelt er det ikke. I kommunen finner du mange jobber der arbeidsbelastningen er stor. Det påvirker sykefraværet. Men det er vårt ansvar som arbeidsgiver at vi lar folk gå så lenge med store arbeidsbelastninger at de til slutt blir langtidssykmeldte. Vi må ta tak i dette mye tidligere og sørge for at de ansatte får muligheter til å skifte til mindre belastende stillinger.

Får med tillitsvalgte

– Vi starter det som et prosjekt, men skal dette bli vellykket må vi forankre prosjektet i alle enheter i kommunen. Dersom vi bare sitter på toppen og uttrykker ønsker, vil ingenting skje. Vi er nødt til å ha alle med oss og derfor er også de tillitsvalgte trukket helt inn i prosjektet, sier Meyer.

– Hva gjør deg overbevist om at det denne gang skal være mulig å få til en kraftig reduksjon, mange har forsøkt før deg?

– Jeg har ingen illusjoner om at dette blir en lett oppgave. Mitt bidrag som finansbyråd er at dette kommer til å stå høyest på min agenda i de neste fire årene, og at jeg er villig til å bli målt på det. Som finansbyråd må jeg også være villig til å investere en del midler i starten før vi høster. Men vi får ikke til dette uten at alle de ansatte er med, sier Meyer.

Tror du dette er realistiske mål? Si din mening i kommentarfeltet under!

FRISK AV DELFINER: Støysugende delfiner, desinfiserende væske og ledelseskurs har hjulpet for Helge Kjørstad, her sammen med Daniel (snart 4), og de andre ansatte i Kloppedalsveien barnehage. Finansbyråden går nå inn for å redusere fraværet i kommunen.
Valde, Vegar