I dag klokken 10 presenterte helsebyråd Christine B. Meyer (H) den første tiltakslisten for lederne og de tillitsvalgte. Den inneholder få konkrete kutt, men fokuserer på effektivisering og bedre økonomistyring. Dessuten varsler Meyer at kommunen bør heve terskelen for å få enkelte tjenester.

De ansatte har fått beskjed om at det ikke blir oppsigelser, men at de må være forberedt på at enkelte vil bli flyttet fra en enhet til en annen.

163 millioner i minus Den nybakte helsebyråden har fått en utfordring med å få byrådsavdelingen hun leder i balanse. En rapport som kom forrige uke viste at Bergen både har høyere kostnadsvekst og gir flere tjenester enn andre byer.

I fjor endte det med 143 millioner kroner i minus. Ferske prognoser viser at det ligger an til enda større underskudd i år. 70 av 107 resultatenheter forventer overskridelse i år, viser ledernes prognoser. Til sammen blir ekstrakostnaden 163 millioner kroner, dersom ikke noe gjøres.

– Det er ikke gunstig år etter år å levere overskridelser. Vi må få bukt med dette, sier Meyer.

Dette er tiltakene som skal igangsettes umiddelbart innenfor helse— og omsorgssektoren i Bergen kommune, slik de ble presentert i dag:

Overordnet • Opprette ambulerende faggruppe

• Utvikle overføring av beste praksis i nettverksgruppene

• Styrke fokus på økonomioppfølging

• Redusere vikar og overtidsbruk

• Mer fleksibel bemanning mellom enhetene

• Ingen oppsigelser av ansatte, men krav til fleksibilitet

• Gjennomgang av planlagte bofellesskap med sikte på reduksjon av kostnader

Forvaltningsenhetene • Bedre samsvar mellom vedtak og reell timebruk

• Styrke vedtakskompetanse innenfor PU-området (dvs. for psykisk utviklingshemmede, red.anm.)

• Innføre aktivitetsbasert finansiering også innenfor PU- området

• Heve terskel for tildeling av tjenester

• Bedre økonomiforståelsen

• Se på tildeling og organisering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Sykehjemmene • Få sykehjemmene i balanse

• Øke nærværet

• Redusere overtids- og vikarbruk

• Tilrettelegge for gode vikaravtaler

• Premiere enheter som leverer balanse

Bofellesskap/utførende enheter PU

• Øke effektiviteten i og mellom bofellesskapene

• Få bedre samstemmighet mellom hverdager og helgedager

• Se på organisering av oppgaver som ikke er direkte brukerrettet

• Vurdere mer effektive turnusordninger

• Vurdere hensiktsmessigheten av små kontra større bofellesskap

• Hvorvidt der er hensiktsmessig å dele noen av de større utførende enhetene innenfor PU-feltet

Hjemmesykepleien • Øke brukertid i de minst effektive enhetene

• Øke økonomiforståelse

• Premiere enheter som holder budsjettene

Tiltak som krever organisatoriske endringer

• Nedsette arbeidsgruppe under kommunaldirektøren som har som mandat å komme med forslag til omorganiseringer

• Gruppen som nedsettes av kommunaldirektøren skal ha særlig fokus på:

• Hvorvidt den kan være hensiktsmessig å styrke det administrative nivået mellom kommunaldirektør og resultatenhetene

• Hvorvidt det kan være hensiktsmessig i større grad å se system- og oppfølgingsansvaret i sammenheng

• Hvordan fokus på styring og kontroll kan styrkes gjennom hele linjen

– Jeg tror vi kan få til mye ved å effektivisere driften. Vi ser at enkelte enheter driver bedre enn andre. De skal skjermes, men vi må spre kunnskapen om hvordan de klarer å drive i balanse til andre enheter, sier Meyer.

– Men er det mulig å drive i balanse uten å kutte i tilbudet?

– Vi kan i hvert fall få til mye ved å kutte i administrative oppgaver som ikke går ut over brukerne. Men det kan bli aktuelt for noen å kutte i bemanningen.

Si din mening om kuttene her.

Bergens Tidende