I dag klokken 10 presenterte helsebyråd Christine B. Meyer (H) den første tiltakslisten for lederne og de tillitsvalgte. Den inneholder få konkrete kutt, men fokuserer på effektivisering og bedre økonomistyring. Dessuten varsler Meyer at kommunen bør heve terskelen for å få enkelte tjenester.

De ansatte har fått beskjed om at det ikke blir oppsigelser, men at de må være forberedt på at enkelte vil bli flyttet fra en enhet til en annen.

163 millioner i minus Den nybakte helsebyråden har fått en utfordring med å få byrådsavdelingen hun leder i balanse. En rapport som kom forrige uke viste at Bergen både har høyere kostnadsvekst og gir flere tjenester enn andre byer.

I fjor endte det med 143 millioner kroner i minus. Ferske prognoser viser at det ligger an til enda større underskudd i år. 70 av 107 resultatenheter forventer overskridelse i år, viser ledernes prognoser. Til sammen blir ekstrakostnaden 163 millioner kroner, dersom ikke noe gjøres.

Det er ikke gunstig år etter år å levere overskridelser. Vi må få bukt med dette, sier Meyer.

Dette er tiltakene som skal igangsettes umiddelbart innenfor helse— og omsorgssektoren i Bergen kommune, slik de ble presentert i dag:

Overordnet Opprette ambulerende faggruppe

Utvikle overføring av beste praksis i nettverksgruppene

Styrke fokus på økonomioppfølging

Redusere vikar og overtidsbruk

Mer fleksibel bemanning mellom enhetene

Ingen oppsigelser av ansatte, men krav til fleksibilitet

Gjennomgang av planlagte bofellesskap med sikte på reduksjon av kostnader

Forvaltningsenhetene Bedre samsvar mellom vedtak og reell timebruk

Styrke vedtakskompetanse innenfor PU-området (dvs. for psykisk utviklingshemmede, red.anm.)

Innføre aktivitetsbasert finansiering også innenfor PU- området

Heve terskel for tildeling av tjenester

Bedre økonomiforståelsen

Se på tildeling og organisering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Sykehjemmene Få sykehjemmene i balanse

Øke nærværet

Redusere overtids- og vikarbruk

Tilrettelegge for gode vikaravtaler

Premiere enheter som leverer balanse

Bofellesskap/utførende enheter PU

Øke effektiviteten i og mellom bofellesskapene

Få bedre samstemmighet mellom hverdager og helgedager

Se på organisering av oppgaver som ikke er direkte brukerrettet

Vurdere mer effektive turnusordninger

Vurdere hensiktsmessigheten av små kontra større bofellesskap

Hvorvidt der er hensiktsmessig å dele noen av de større utførende enhetene innenfor PU-feltet

Hjemmesykepleien Øke brukertid i de minst effektive enhetene

Øke økonomiforståelse

Premiere enheter som holder budsjettene

Tiltak som krever organisatoriske endringer

Nedsette arbeidsgruppe under kommunaldirektøren som har som mandat å komme med forslag til omorganiseringer

Gruppen som nedsettes av kommunaldirektøren skal ha særlig fokus på:

Hvorvidt den kan være hensiktsmessig å styrke det administrative nivået mellom kommunaldirektør og resultatenhetene

Hvorvidt det kan være hensiktsmessig i større grad å se system- og oppfølgingsansvaret i sammenheng

Hvordan fokus på styring og kontroll kan styrkes gjennom hele linjen

Jeg tror vi kan få til mye ved å effektivisere driften. Vi ser at enkelte enheter driver bedre enn andre. De skal skjermes, men vi må spre kunnskapen om hvordan de klarer å drive i balanse til andre enheter, sier Meyer.

Men er det mulig å drive i balanse uten å kutte i tilbudet?

Vi kan i hvert fall få til mye ved å kutte i administrative oppgaver som ikke går ut over brukerne. Men det kan bli aktuelt for noen å kutte i bemanningen.

Si din mening om kuttene her.

Bergens Tidende