Vegvesenets konklusjon ble offentliggjort mandag. De anbefaler sterkt å bygge både bro og vei med fire felt på strekningen Kolltveit til Storavatnet.

— Vi mener at dette blir det mest fremtidsrettede sambandet. Denne planen prioriterer også kollektivtrafikken, og vil gi god og sikker fremkomst, sier sjefingeniør Magnus Natås i vegvesenet.

Det har lenge stått mellom en ny tofeltsbro ved siden av den eksisterende broen, eller en ny firefeltsbro cirka 400 meter sør for eksisterende bro. Ved å bygge et nytt firefelts veianleggpå strekningen i tillegg til lokalvegen, vil det bli fire felt for biltrafikk og to felt for kollektivtrafikk. Det vil også bli en ny gang- og sykkelvei.

— Løsningen med firefeltsbro er svært god og fleksibel med tanke på den store befolkningsveksten, sier Natås.

Statens vegvesen anbefaler derfor at bare alternativene med fire felt blir vurdert i videre arbeid med planene.

- Godt nytt

Sotrabrua er i dårlig stand. Dette er et av hovedargumentene mot å bygge en tofeltsbro.

— Med de kravene som er til lastkapasitet i dag, tåler ikke dagens bro trafikken som er ventet. Hvis vi går for to felt, vil vi få en overbelastning av veinettet, køer og tidstap. Det vil ikke løse de problemene vi har i dag, konkluderte Natås.

Jeg er utrolig glad for at vi nå har kommet så langt.

Ordfører i Fjell, Eli Berland

Eli Berland, ordfører i Fjell kalte kommunedelplanen en milepæl for Sotrasambandet. Hun var svært fornøyd med Vegvesenets konklusjon.

— Jeg er utrolig glad for at vi nå har kommet så langt. Det er dette vi i formannskapet i Fjell har ønsket lenge. Dette er godt nytt, sier hun.

Hun trekker også frem kapasiteten på dagens bro som for dårlig.

— Med den utviklingen vi har nå, er firefeltsbro den absolutt beste løsningen, sier hun.

Vil sikre fremdrift

Vegvesenet anbefaler at veien går i tunnel fra Arefjord til Mustadvatnet i Knarrvika og så videre frem til brofestet for den nye Sotrabrua . Fra brofestet på Bergenssiden følger veien i ett alternativ langt på vei dagens løp fram til Storavatnet, men utvidet til fire felt.

Et annet alternativ er at det bygges ny hovedveg i tunnel med to løp frabrofestet i Drotningsvik hele veien frem til krysset ved Storavatnet. Prislapp for nytt veganlegg fra Kolltveit til Storavatnet er henholdsvisca 5,0 og 5,6milliarder kroner.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) synes det er for tidlig å kommentere kommunedelplanen, men sier det viktigste for Bergen er å sikre fremdrift i Sotrasambandet og at det blir gjort et vedtak i bystyret, slik at det når behandling i nasjonal transportplan. Han mener også at man blir nødt til å se på midlertidige løsninger, for å unngå kø på strekningen de kommende årene.

— Vi må ta grep tidlig og sikre at folk ikke blir stående i kø. Det trengs en kollektivinnsats, for at vi skal unngå at dette blir totalt kaos før sambandet står ferdig, sier han.

Kanskje ferdig i 2020

Kommunedelplanen skal opp i formannskapet i Fjell 27. februar. De vil da sikte på å legge planen ut til offentlig høring før endelig vedtak i kommunestyret. Planen skal ha tilsvarende behandling i Bergen kommune.

Flere av de oppmøtte ved rådhuset i går var opptatt av når sambandet vil stå ferdig.

— Hvis jeg skal være realistisk, så er vi i gang med bygging i 2017. Hvis vi regner med at det vil ta fire byggeår, står det kanskje ferdig i 2020, sier Natås.

Hva mener du er den beste løsningen? Diskuter under:

DET VI ØNSKET: Eli Berland, ordfører i Fjell, var godt fornøyd med vegvesenets sine anbefalinger. - Dette er det vi har ønsket, sier hun. Her sammen med Magnus Natås, sjefingeniør i Statens vegvesen.
ODD MEHUS