Rushtidsavgift som gjør det dyrere å kjøre inn til sentrum, bilfri sentrumskjerne og et absolutt nei til Arnatunnelen. Det er noen av punktene som skal gjøre Bergen til en mer klimavennlig by, ifølge Venstre.

Partiet utroper klimasaken til valgkampens viktigste, og legger frem sin egen klimaplan. Den er atskillig mer radikal enn politikken som byrådet, der Venstre er medlem, har ført hittil.

Kontroversiell plan

— Men vi går til valg som selvstendige partier. Vi vil gi velgerne klar beskjed om våre prioriteringer, som vi vil fortsette å kjempe for, sier Venstres førstekandidat - og byråd - Hans-Carl Tveit.

De to neste på listen, Anders Skoglund og Sara Henriksen, medgir at Venstres klimaplan er kontroversiell og krevende. Målet er å få bilene ut av sentrum, og å tvinge og lokke folk over på buss og bybane.

I tillegg sier Venstre klart nei til å bygge ny rullebane på Flesland. Så sterkt er partiet imot, at de mener det er meningsløst å sette av plass til rullebanen i arealplanen som vedtas i sommer.

Nei til fly

— Nei til rullebane betyr ja til lyntog til Oslo. Det går 68 fly mellom Bergen og Oslo for dagen. De kan vi få over på skinner, sier Skoglund.

Tveit mener Venstre har fått igjennom mye miljøpolitikk i byrådet, og skryter av Bybanen, enhetstakst på bussene og bossortering. I tillegg tar Tveit personlig æren for at trolleybusslinjen skal forlenges til Paradis.

— Vi er blitt overkjørt av Ap og H noen ganger i bystyret, men vi kan ikke vinne alle slag. Uten Venstre hadde det blitt lite miljøpolitikk, hevder de tre.

Også Venstre vil stå over fredagens klimakonferanse som Ap har invitert til Fløyen.

— Aps miljøprofil er falsk, og punktene de har presentert er syltynne. Partiet ønsker bare å avlyse miljødebatten før valget, fordi de vet de har en dårlig sak, mener Skoglund.

Her er punktene:

Mål:

Bergen Venstre vil kutte klimagassutslippene med minst 30 prosent innen 2020 i Bergen.

Tiltak:

En målrettet klimahandlingsplan for Bergen med strakstiltak skal legges frem av byrådet i løpet av sommeren.

Økt kollektivsatsing.

Venstre vil:

bygge bybane til alle bydeler (Flesland, Fyllingsdalen/Loddefjord og Åsane/Knarvik)

etablere nye og utvide eksisterende ”park and ride”-anlegg i bydelene og ved knutepunkter på innfartsårene til sentrum.

bedre fremkomligheten for buss (f. eks kollektivfelt/traseer og prioritering i lyskryss)

gjøre måneds- og rabattkort billigere

etablere flere ekspressruter

bedre ruteinformasjonen

utvide nettet for Trolley-buss

stille krav om mer bruk av alternativt drivstoff som f.eks E85 og biodiesel

ta i bruk hydrogenbusser i stort omfang når disse blir tilgjengelige

videreføre kommunalt forvaltningsansvar for kollektivtrafikken

utvide gratisbussen i sentrum

utbedre Vossabanen og bygge dobbeltspor gjennom Ulrikken

stille strenge miljøkrav i anbudsutlysning

Redusere bilbruken.

Venstre vil:

innføre rushtidsdifferensiering

skape en bilfri sentrumskjerne

kjempe mot Arnatunnelen

innføre tak på antall parkeringsplasser i sentrum

innføre mer beboerparkering i de store parkeringsanleggene i sentrum

redusere parkering på gategrunn og rivningstomter

etablere flere ladestasjoner for EL-biler

arrangere bilfrie dager

Mer bruk av sykkel.

Venstre vil:

bygge ut et gjennomgående sykkelveinett

etablere sykkelpakeringingsplasser med tak ved kollektivterminalene i bydelene

etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum

etablere sykkelparkering ved alle offentlige bygg i Bergen

Nye tiltak i Bergen kommunes virksomhet.

Venstre vil:

gjøre kommunens virksomhet klimanøytral

gjennomføre ENØK-tiltak i kommunale bygg

innføre forbud mot oljefyring i kommunale bygg

sponse busskort for kommunalt ansatte

at alle kommunale biler skal gå på alternativt drivstoff innen 2010

Mer miljøvennlig oppvarming i husholdningene.

Venstre vil:

utvide panteordningen for gamle ved- og oljeovner.

forsere utbyggingen av fjernvarmenettet

innføre pålegg om ENØK-tiltak og bruk av miljøvennlige oppvarmingskilder i nye utbyggingsprosjekter

Mer miljøvennlig havn.

Venstre vil:

elektrifisere havnen for å redusere utslipp

flytte containerhavnen ut av Bergen

Mer miljøvennlig avfallshåndtering.

Venstre vil:

kjempe mot ny bossforbrenningsovn i Rådalen

innføre kildesortering av plast og våtorganisk avfall

Mer miljøvennlig nasjonal og global transport fra/til Bergen.

Venstre vil:

bygge ut nett for høyhastighetstog Bergen-Oslo og Bergen-Stavanger

ikke utvide Flesland med ny rullebane

transportere mer gods på jernbane

PÅL ANDREAS MÆLAND