• Ryggen er skral, men det er ingen ting i vegen med hovudet
  • Talet på uføre har gått opp frå 280.000 i 2001 til rundt 350.000 i 2010.
  • Det er lov å prøva seg i arbeid utan å mista retten til uførepensjon, som i ordninga med kvilande pensjonsrett i fem år på visse vilkår.
  • Arbeidsinnsatsen kan aukast inntil uføregraden går ned til 20 prosent.
  • Tidsavgrensa uførestønad gjekk 1. mars 2010 over i den nye ordninga med arbeidsavklaringspengar. Då var også attføring— og rehabiliteringspengar historie.