Sammen med å utlyse en arkitekt— og designkonkurransen for Torget og Bryggen, er dette en av løsningene for å tilfredstille blant andre Riksantikvaren og ICOMOS.

Disse instansene har som kjent vært skeptiske til å legge Bybanen over Bryggen. De er imidlertid villige til å akseptere det, dersom en rekke avbøtende tiltak settes inn.

  • Riksantikvaren sier at Bryggen-banen bare kan aksepteres dersom man samtidig fjerner det meste av ordinært biltrafikk, og at farten blir så lav at det ikke blir behov for gjerder.
  • Icomos Norge, som rådgir Unesco, sier en bybane over Bryggen må gå på batteridrift, i tillegg til at man ikke hever terrenget der banen går, slik kommunen hadde forutsatt.

Skal løse

I et nytt fagnotat svarer kommunens byråkrater på kravene fra de antikvariske myndighetene. Arkitekt- og designkonkurransen mener de bør utlyses og gjennomføres i første del av reguleringsplanprosessen. Dermed kan løsningene bli grunnlaget for planen som kommer.

«Arkitektkonkurransen ma ha spesielt fokus på trafikksikkerhet, master og evt. kontaktledningsanlegg, lyssetting, byromsmoblering og utforming av bygulvet» skriver de.

I notatet skriver de videre at det ikke kommer gjerder langs sporet over Bryggen. Dersom biltrafikken og bussholdeplasser fjernes, vil det bli mye mer plass for fotgjengerne, og en mer oversiktlig situasjon enn i dag. Samtidig påpeker de at Bybanen skal ha en gjennomsnittsfart på 20 kilometer i timen fra Torget til Sandbrogaten

Kobler mastene

Mastene til banen mener de kan kobles til lysmastene langs veien. Dermed gjenstår kontaktledningsnettet. Fagfolkene mener de kan lage master som har en smekrere utforming, og slankere ledninger, enn i dag. Dermed mener de Bryggen-mastene skal bli mindre synlige enn mastene som er på dagens sørgående trasé.

Den andre barriereeffekten, hevingen av banegulvet, mener de kan droppes. Den høyden som de har jobbet ut fra til nå, gir cirka én prosents sannsynlighet for en årlig oversvømmelse av skinnene i 2050.

«I det videre arbeid må det vurderes om en kan akseptere en høyere risiko og dermed legge traséen på en lavere kotehøyde, da en flomsituasjon kan løses med at banen kan snu i Sandbrogaten og i Kaigaten».

Nytt stoppested

I en annen rapport som nå er lagt frem, tar fagfolkene for seg mulighetene for nye stoppested. Som BT har skrevet tidligere er de skeptiske til Frps forslag om å legge Bybanen i dagen fra Peter Motzfeldts gate ved Sparebanken Vest sitt bygg, og inn i en tunnel ved Bergen Katedralskole.

De har imidlertid sett på mulighetene for å flytte Bryggen-stoppet fra Sandbrogaten til foran Sildesalgslaget på enden av Bryggen. Mye av kritikken mot dagløsningen er at den ikke har stoppested på Bryggen.

Fagetaten mener nå det er mulig å gjøre disse endringene, slik at Bryggen-alternativet fremstår mer attraktivt for politikerne i bystyret.

«Varianten med holdeplass i Slottsgaten foran Sildesalgslaget vil gi noe bedre betjening av Bryggen og kaifronten enn holdeplassen i Sandbrogaten(...) Varianten kan vurderes nærmere i reguleringsfasen dersom alternativ 1Aa (dagløsningen) velges.

Hva tenker du om rapportene fra kommunens fagfolk? Diskuter under!