Skole og barnehage

 • Byrådet vil stille seg positiv til private lørdagsskoler. Hva betyr dette? Kommer det private lørdagsskoler i Bergen. Når? Byrådet ser gjerne at det etableres flere tilbud om frivillig lørdagsskole i Bergen, slik som den tamilske lørdagsskolen, som jo har eksistert i eByrådet ser gjerne at det etableres flere tilbud om frivillig lørdagsskole i Bergen, slik som den tamilske lørdagsskolen, som jo har eksistert i en ti år s tid.
 • Byrådet vil sikre inneklimagodkjenning i tråd med dagens regelverk, av alle skoler i løpet av perioden. Tar det fire år å få inneklimagodkjent alle skolene, eller tar man mål av seg å gjøre det raskere. Hvilke skal prioriteres. Bergen kommune har bare de siste fire årene har brukt 217 millioner kroner på inneklimatiltak. Dette arbeidet fortsetter, og målsetningen er at alle skoler skal være godkjent i løpet av perioden. Det er i dag 26 av 89 skoler som ikke har inneklimagodkjenning.
 • Byrådet vil bruke offentlig privat samarbeid for å rehabilitere eksisterende skolebygg og ved bygging av nye skoler. Hvilke skoler er aktuelle? Alle skoler kan være aktuelle.
 • Byrådet skal sikre full bydelsvis barnehagedekning. Når? I løpet av perioden
 • Kommunens støtteordninger skal likebehandle private og kommunale barnehager. Når skal dette skje? Så snart som mulig
 • Byrådet skal stille seg positiv til fleksible åpningstider i barnehagene. Hvilke åpningstider ser byrådet for seg? Hensikten med forslaget er å innrette barnehagenes åpningstider til foreldre som ikke nødvendigvis jobber innenfor normalarbeidstiden mellom åtte og fire, men for eksempel jobber skift i helsesektoren. Hvert enkelt barn skal selvsagt ikke oppholde seg lenger i barnehagene enn de gjør i dag. Byrådet har ikke gått nærmere inn på hvilke åpningstider man eventuelt vil godta eller ikke.

Kultur, kirke, frivillighet

 • Byrådet skal jobbe for å sikre kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Hvordan skal det jobbes, og når vil byrådet at disse skal være på plass? Arbeidet med kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane har pågått en stund, men det er imidlertid vanskelig å tidfeste når de to kulturhusene vil stå ferdige. Arbeidet som må gjøres knytter seg blant annet til lokalitet og finansiering av henholdsvis investering og drift.
 • Byrådet vil ta i bruk FYSAK-konseptet i flere bydeler. Hvor? Alle bydeler vil vurderes.
 • Byrådet vil evaluere samarbeidsformen med idrettsrådet. Hvorfor vil man evaluere dette? Hvilke alternative løsninger ser man for seg? Det riktig og viktig at samarbeidet mellom Bergen kommune og Idrettsrådet er gjenstand for en gjennomgang hvor vi ser på hvordan samarbeidet fungerer – og eventuelle forbedringsmuligheter. Dette er ikke minst viktig for idretten.

Byutvikling, samferdsel og næring

 • Byrådet skal bygge innfartsparkering ved kollektivknutepunkt. Hvor? Det er allerede vedtatt å arbeide med Storavatnet, Åsane, Rådal i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Ytterligere innfartsparkering vil avklares i de løpende planprosessene ved Bybanen og andre viktige trafikknutepunkt for busser.
 • Byrådet vil telle reell sentrumstrafikk og ikke gjennomgangstrafikk på E39 som ikke skal til sentrum. Hvorfor? Forurenser ikke all trafikk på E39 like mye? Fokus har vært til og fra sentrum og vi ønsker reelle tall for sentrumstrafikken, all den tid E39 må gå gjennom Bergensdalen.
 • Byrådet vil arbeide for at det etableres et eget prosjekt for sykkel og sykkelveier for å sikre raskere fremdrift i dette arbeidet. Hvorfor? Finnes det ikke allerede en strategiplan og en handlingsplan? Det betyr at det må sikres nok ressurser til et dedikert gjennomføringsteam. Bergen kommune ønsker større innflytelse/ledelse enn i dag. Dette prosjektet i Bergensprogrammet ledes i dag av statens vegvesen (sykkelhandlingsplanen har vedtatt at sykkelsatsningen skal løftes på nivå med bybanesatsningen).
 • Byrådet vil at det skal være en sykkeltrasé gjennom sentrum, via Bryggen og til Sandviken. Når kommer denne på plass? Reguleringsplaner må vedtas. Reguleringsarbeid er igangsatt for Kristianholm, Sandvikstorget og Sandviksvei (MPG er en av bestillingene hvor sykkel inngår). Forprosjekt Kong Oscarsgate er igangsatt for å etablere sykkelvei og redusere trafikk. Plattformen sier at også Bryggen skal ha egen sykkeltrase. Vanligvis tar en slik regulering ca 2 år hvis det ikke er innsigelser. Finansieringen skjer gjennom prioritering gjennom det årlige byggeprogrammet for Bergensprogrammet. Det er mest realistisk at størstedelen av disse store grepene realiseres i perioden 2015-2019.
 • Byrådet vil erstatte noen eksisterende parkeringsplasser med sykkeloppstillingsplasser.Hvor mange? Her vil det bli fremlagt en sak i forbindelse med pågående arbeid i sentrum. Parkeringen ved rådhuset kan være et eksempel.
 • Byrådet vil vurdere alternative panteordninger for oljefyrer. Hvilke? Her vil vi basere oss på nye innspill i sak fra klima og miljøseksjonen.
 • Byrådet mener det må bygge flere boliger og byrådet vil ha en aktiv boligpolitikk. Hvor mange skal bygges i fireårsperioden? Vi skal fullføre prosjektet med 400 boliger i henhold til budsjett (212 bygd/igangsatt/bestilt så langt). Det vil legges frem egen sak i forbindelse med boligmeldingen for å avklare økt behov.

Byrådet vil redusere antall kommunale boliger i bydeler med mange slike boliger gjennom nedsalg av eksisterende bygningsmasse og kjøp og etablering i nye områder. Hvor mange skal selges? Hvor skal det selges? Går alle midler av salg av boliger til kjøp av boliger?

Byrådet vil fremme en sak om dette hvor særlig Årstad/Landås, Damsgårdssundet og Arna vil være i fokus. Det vil bli et eget prosjekt på dette. Pengene skal gå til kjøp av nye i andre områder.

 • Byrådet vil intensivere arbeidet med parkeringshus i Fløyfjellet. Hvor kommer det? Når kommer det? Reguleringsplan er forventet fremmet i løpet av 2012 (forbehold om innsigelser fra Riksantikvar med hensyn til innganger). Igangsetting vil tas opp i de årlige budsjettarbeid.
 • Byrådet vil utrede mulighetene for en utvidelse av Klostergarasjen. Er ikke dette utredet? Nei. Det som er klart nå, er at Klostergarasjen snart kan tas i full bruk, men det byrådet her skriver er å utvide selve garasjen.
 • Byrådet vil fremme sak om reklamefinansiering av byromsmøbler. Når kommer denne saken? I løpet av perioden.
 • Byrådet vil vurdere strengere restriksjoner på aggressiv tigging og ulovlig gatesalg. Hvilke restriksjoner? Vi vil vurdere hvordan den nye ordningen med registrering virker og håndheves. Dersom utviklingen går i feil retning må kommunen selv vurdere håndheving eller forbud på egen grunn.
 • Byrådet skal fremskaffe og legge til rette for flere næringsarealer. Hvor? Nylig vedtatt KPA har identifisert nye fortettingsområder for næring og gitt signaler om nye kommunedelplaner. Planstrategien som skal igangsettes om kort tid vil avklare ytterligere satsning.
 • Byrådet skal avvikle samarbeidet i BOH og konkurranseutsette havnedriften samt ta tilbake eiendommene. Hvorfor? Det fremstår ikke lenger som hensiktsmessig med en interkommunal organisering av havnedriften.
 • Når skal dette skje? I løpet av perioden
 • Hva betyr det i praksis? At Bergen vil ha sitt eget havnevesen.
 • Hva er fordelene ulempene med dette? Dette vil bli belyst i en egen sak som fremmes om oppløsning.

Omsorg og sosiale tjenester

 • Byrådet tolerer ikke at Nygårdsparken er en åpen rekrutteringsarena for rusavhengige. Hva skal byrådet gjøre? Intensivere det tverrfaglie arbeidet og samarbeide med politiet i et tverrfaglig prosjekt. Dette blir et krevende, men viktig arbeid. Byrådet vil arbeide for mer bruk av kontrolltiltak ved åpne russcener.
 • Hvilke tiltak? Det er politiet som er utfører av kontrolltiltak. Byrådet vil legge best mulig til rette for at politiet skal få utført sin jobb. Det skisseres flere tiltak i Politiets egen rapport om Nygårdsparken. Dette går blant annet på endring av parkens topografi, tilgjengelighet og overvåkningstiltak. Tiltak vil bil vurdert i samråd mellom kommunen, politiet og eventuelle andre aktører.
 • Byrådet vil utrede muligheter for ulike former for tilsyn av rusavhengige under aktiv rusing. Hva er tilsyn av rusavhengige under aktiv rusing? Det skal ses på muligheter for helse— og sosialfaglig tilsyn av rusavhengige under selve rusutøvelsen. Det skal vurderes om dette kan ses i sammenheng med tjenestene Strax-huset gir i dag.
 • Byrådet vil åpne for at kultursteder kan skjenke så lenge loven tillater. Hva er et kultursted? Altså, kan byrådet nevne et eksempel på et kultursted i Bergen? Hvor mange kultursteder mener byrådet det er i Bergen per dags dato? Med kultursteder menes steder som har en fast scene som benyttes til kulturvirksomhet som bl.a. revyer, kabareter, konserter m.v. Det er en forutsetning at kulturaktiviteten utgjør en hovedbestanddel i virksomheten, at de er forhåndsannonserte og at det selges billetter i et visst omfang. Som kultursteder i denne bestemmelsen regnes ikke steder som bare tilbyr livemusikk som et supplement til den ordinære pub/ bardriften. Som kultursted regnes heller ikke steder som tilbyr livemusikk eller DJ til dans/ disko arrangementer. Det er ikke kartlagt hvor mange steder dette gjelder.
 • Byrådet vil innføre alternative arbeidstidsordninger. Hvilke ordninger? Har byrådet noen tanker om sekstimers-dagen de neste fire årene? Byrådet ønsker å videreføre de alternative arbeidstidsordningene man har i dag, og se på mulighetene for å utvide dette til også andre områder av kommunens tjenester. Byrådspartiene kommer ikke til å foreslå sekstimers-dag hensett til de erfaringer man har med forsøket.
 • Byrådet vil regulere to tomter til sykehjem. Hvor? Byrådspartiene har ikke vedtatt hvor, men hvor mange.
 • Byrådet vil øke andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Hvordan? I forbindelse med bortfallet av kontaktstøtten vil man arbeide aktivt overfor familier som kan benytte seg av barnehagetilbudet.
 • Byrådet vil ta imot så mange flyktninger som kapasiteten i mottaksapparatet tillater. Hvor mye er dette? Er det aktuelt å øke kapasiteten til mottaksapparatet? Den nye byrådsavdelingen får en mulighet til å se mer helhetlig på integreringsarbeidet og mottak og flyktninger. Det vil være naturlig å legge frem egen sak om hvordan vi kan være en god by på mottak og integrering av flyktinger.
 • Byrådet vil stille større krav om arbeid eller aktivitet for de som mottar sosialstøtte. Hvilke krav? Byrådet ønsker fokus både på omsorg og nye muligheter for de som mottar sosialstøtte. Dette skal være en midlertidig ytelse. Strategier og virkemidler innenfor dette feltet vil bli utviklet i nært samarbeid med fagmiljøene.
 • Byrådet vil regulere sosialhjelpssatsene. Etter hva? Skal de reguleres årlig? Målet er en årlig regulering, de årlige budsjettrammene vil vise hva som er mulig å få til.

En fremtidsrettet kommune

 • Byrådet vil vurdere konkurranse på flere områder for å sikre tjenester av en høyere kvalitet.Hvilke områder? Dette er grundig beskrevet i bystyresak 140/10 Prinsipper for bruk av konkurranse i Bergen kommune
 • Byrådet skal fjerne eiendomsskatten for boliger i hele kommunen i perioden. Når skal byrådet starte avviklingen? Skal alt fjernes samtidig, eller gradvis? Byrådet kommer tilbake til dette i de fremtidige budsjettene som byrådet skal legge frem
 • Byrådet vil se nærmere på selskaper som BKK AS, Bergen Kino, Bergen Bydrift, BIR. Hva betyr dette? Planlegges det for salg av disse virksomhetene? Dette er beskrevet i eierskapsmeldingen som er vedtatt av bystyret