I dag legger fylkespolitikerne og bergenspolitikerne frem forslagene for hvordan de skal få ned trafikken inn til Bergen sentrum. Forslagene håper de vil føre til at Bergen og Hordaland mottar de såkalte belønningsmidlenene fra staten. Over en fireårsperiode vil dette utgjøre 550 millioner kroner. Dette er midler regionen sårt trenger for å bygge ut kollektivtrafikken.

Må stramme inn

For å få hendene på pengene må forslagene inneholde både gulrot og pisk. Det betyr at man må ha tiltak som lokker bergenserne over på kollektivtrafikken, samt tiltak som tvinger bergenserne bort fra bilene sine. For å ta det negative først, så foreslår man må følgende tiltak:

  • Det skal kuttes i antall parkeringsplasser. Plassene skal reduseres med 200 på gategrunn
  • Avgiftene på offentlige parkeringsplasser i sentrum skal økes i 2011
  • Bompengene økes neste gang en ny bompengepakke sendes inn til staten
  • Det innføres sambruksfelt på alle innfartsårer
  • Miljødifferensierte satser innføres i bompengeringen. Miljødifferensierte satser la også byrådet frem i sin politiske plattform. Dette er noe som ikke kan innføres øyeblikkelig, men som politikerne ønsker skal utredes. Det handler om at de bilene som skaper mest lokal forurensing, som dieselbiler, skal betale mest. Politikerne ønsker også at alle innfartsårene skal ha et sambruksfelt, altså at man må være minst to personer i bilen for å bruke det feltet. I første omgang innfører man sambruksfelt på søndre innfartsåre. På de to andre strekningene går man i gang med en utredning.

I søknaden kommer ikke lokalpolitikerne til å foreslå hverken køprising eller tidsdifferensiering av bompengene (altså at man betaler mer på visse tider av døgnet når det er rushtrafikk).

Byrådet i Bergen har konsekvent satt seg mot dette. Fylkespolitikerne har tidligere vedtatt at de ønsker å innføre tidsdifferensierte bomsatser, men har nå gått bort fra det vedtaket.

Lokkemidlene

Dersom bergensområdet får tilsagn på søknaden sin ønsker de å bruke pengene på å utbedre kollektivtilbudet, slik at det blir mer attraktivt å bruke for bergenserne. Slik vil de bruke pengene:

Videreføre og utvikle priser og nye rutetilbud. Flere ekspressbusser fra bydelssentrene til sentrum

  • Etablere flere kollektivfelt
  • Innføre sanntidsinformasjon og informasjonssøyler på stoppene (vise nøyaktig hvor lang tid det tar før bussen kommer).
  • Lage sikker sykkelparkering og nye bydels— og hovedruter for syklistene
  • Bygge Bybanens byggetrinn tre
  • Fortette og bygge langs bybanetrasen