Hver dag kjører ruspåvirkede bilførere 126.000 bilturer i Norge, viser beregninger fra Folkehelseinstituttet. Bare et fåtall av disse bilførerne blir stoppet.

Nå lanserer politiet et nytt internsystem som blant annet skal hjelpe dem med å få inndratt førerkortene til flere av disse bilførerene — uten at de nødvendigvis er blitt stoppet mens de kjører i påvirket tilstand.

Må melde til kollegene

Politiets forvaltningsenheter kan nemlig inndra førerkort på grunn av blant annet «manglende edruelighet». Grunnlaget for et slikt vedtak kan for eksempel være at en person er blitt tatt for narkotikabruk gjentatte ganger - uten at det var i forbindelse med bilkjøring.

Men for å kunne inndra førerkortet, er forvaltningsenheten avhengig av melding fra politikollegene som oppdager rusbruken.

— Politifolk møter mange personer, enten de er ute på gaten, gjør kontroller eller foretar avhør. Av og til kan de treffe på personer som for eksempel ikke burde ha førerkort, på grunn av rusbruk eller dårlig helse. Eller de kan møte personer som ikke lenger er skikket til å ha våpen, for eksempel på grunn av kriminelle handlinger eller psykisk sykdom. Da er det viktig at denne bekymringen meldes videre til det såkalte forvaltningssporet i politiet, som har ansvar for å tilbakekall av ulike former for tillatelser, sier politiinspektør Ane Kvaal, som er forvaltningssjef i Hordaland politidistrikt.

Politiets forvaltningsenheter behandler blant annet våpensaker, førerkortsaker, ordensvaktgodkjenninger og kjøresedler. Det er hit politifolk skal melde fra dersom de mener at en slik tillatelse bør inndras.

Vil endre politikulturen

Nettopp for å få denne type bekymringer meldt inn og behandlet, har politiet i hele landet i år innført et nytt konsept; «Forebygging gjennom forvaltning».

— Tanken bak det nye konseptet er at det skal være en mer strømlinjeformet måte å melde bekymring til forvaltningssporet i politiet. Det er innført et skjema som er likt for hele landet, og vi har opprettet en egen adresse hvor vi mottar meldingene fra våre kolleger, sier Kvaal, som understreker at dette er en intern ordning i politiet.

Meldingene behandles deretter av forvaltningsenheten, som avgjør om en tillatelse skal inndras.

Prosjektet startet opprinnelig i Troms politidistrikt, hvor det har fungert så godt at Politidirektoratet besluttet å rulle det ut over hele landet. Målet er ifølge direktoratet også å påvirke kulturen i politiet, slik at flere melder fra om bekymring for personer som ikke lenger fyller vilkårene for å inneha tillatelser som våpenkort og førerkort.

Rulles ut nå

Kvaal understreker at det ikke er gjort noen endringer i regelverket, men at de nye rutinene først og fremst er et middel for å effektivisere politiets arbeid.

Ordningen er ny av året, og forvaltningssjefen kan derfor ikke si noe om utslaget på antall meldinger til forvaltningsenheten.

— Vi driver og implementerer dette nå. Jeg skal reise rundt til driftsenhetene og fortelle om det den kommende tiden, sier Kvaal.