Monica Mæland (H) blir byrådsleder. Gunnar Bakke (Frp) blir ordfører. Varaordfører blir Trude Drevland (H).

Byrådet skal bestå av syv personer, inkludert byrådsleder. Hvem som får de ulike postene, og hvordan byrådsavdelingene blir organisert, er ikke bestemt. Men fordelingen blir slik: Høyre 3, Frp 2, KrF 2. Nestlederen i byrådet skal komme fra KrF.

Kutter eiendomsskatt

 • Byrådet vil fortsatt selge eiendommer for å frigjøre kapital, men vurdere reguleringsmessige forhold for å få en høyest mulig salgssum. Byrådet «er ikke innstilt på å selge samfunnskritisk infrastruktur».
 • Byrådet «vil fortsette nedtrappingen av eiendomsskatten for på sikt å avvikle denne» og har som mål å halvere skatten innen 2011.
 • Bystyrerepresentanter skal ikke lenger sitte i styrene til bedrifter der kommunen har eierposter.

Privatiserer vannet

 • Byrådet vil vurdere å konkurranseutsette hjemmesykepleien, flere sykehjem, IKT-drift, byggvedlikehold, Bergen Bydrift KF og Bergen Vann KF.
 • Vil ansette flere innen omsorgssektoren og ikke gjøre innsparinger «som går ut over de eldres tilbud og trivse». Omsorgslønnen skal heves og brukes oftere. Alle nye sykehjem skal bygges med egne kjøkken.
 • Vil bygge flere bofellesskap for utviklingshemmede og øke ferie— og kulturtilbudet for denne gruppen.'

Bonus til flinke lærere

 • Byrådet vil utrede en ordning med lokale belønningsmidler til lærere på hver enkelt skole, en såkalt rektorpott.
 • Det skal opprettes driftsstyrer ved hver enkelt skole, bestående av foreldre, kommunen og nærmiljøet. Alle elever skal ha grunnleggende norskkunnskaper før andre trinn. Skoledagen skal gradvis opptrappes, alle skoler skal tilby gratis leksehjelp.
 • Når målet om full barnehagedekning er nådd, skal foreldre få tilbud om plass i en barnehage nær seg. Da vil det også bli søskenprioritet og søskenmoderasjon.

Kildesortering

 • Målet er å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. Det skal skje blant annet ved å innføre en forsøksordning om lavutslippsone i sentrum, og å bedre kildesorteringen til også å gjelde plast og våtorganisk avfall.
 • Bybanen skal bygges og forlenges til Flesland (se egen sak). I tillegg skal veiene i Bergensprogrammet realiseres, særlig Skansetunnelen og resten av Ringveg Vest. Arnatunnelen må bygges, gjerne i samarbeid med private aktører for å få fortgang. Ringveg Øst og Mindetunnelen står også for tur.
 • Bydelssentrene skal utvikles og byrådet vil se på muligheten for å bygge lokk over motorveier i bydelene.
 • Boligbyggingen skal økes, og Bergen skal bli en ja-kommune når det gjelder byggesaker. Nøstetorget skal rustes opp med badeplass.

Ikke sprøyterom

 • Det skal føres «en ansvarlig alkoholpolitikk». Straffene ved brudd på skjenkebestemmelsene økes. Alle rusavhengige skal få et tilbud, men byrådet vil ikke etablere sprøyterom.
 • Byrådet vil gi det profesjonelle kulturlivet gode vilkår, og samtidig støtte de frie gruppene med øvingslokaler og annen tilrettelegging. Det skal satses spesielt på det kulturbaserte næringslivet.