Kommunedelens arealplan skal endres innen 2011. I et vedtak har bystyret gitt instruks om at de nye reglene skal gjøres mindre rigide. Blant punktene som skal endres, er disse:

  • Kravene til høyde, volum og grad av utnytting skal være retningsgivende, og ikke absolutte.

— Skal vi få til en fortetting langs Bybanen, må vi tåle at enkelte bygg blir over tre etasjer. Også i sentrum mener vi at vi kan tåle høyder over ni meter dersom det er arkitektonisk fint gjort, sier Bjørn-Frode Schjelderup.

  • Kravet til reguleringsplan bør lempes for mindre utbygginger i allerede bebygde områder, der det nye bygget kan innpasses i en eksisterende struktur.
  • I dag får enkelte beskjed om at de må lage reguleringsplan for hele området bare de skal bygge et tilbygg. Det er ekstremt tid- og kostnadskrevende, sier Dag Skansen.
  • LNF-områder (landbruk, natur og friluftsliv) skal kunne kombineres med idrettsanlegg. Dessuten bør det vurderes å åpne for spredt bebyggelse i enkelte LNF-områder.
  • Byfjellsgrensen bør vurderes på nytt i Arna, ved Kanadaskogen og i Åsane.

— Dagens byfjellsgrense er ofte vilkårlig satt. For eksempel følger den flere steder veien. Det betyr at alle hus på oppsiden av veien er innenfor Byfjellene, og vil få nei på all form for utbygging. Det er håpløst byråkratisk, mener Høyre-politikerne.

  • Kravet til universell utforming - det vil si at funksjonshemmede skal ha full tilgang - bør kunne lempes på dersom terrenget er bratt eller husene er gamle og verneverdige.
  • Gamle bygårder står til forfall fordi eierne ikke har råd til å installere heis, slik de må ved en full rehabilitering etter dagens regelverk, mener Schjelderup