Både ledelsen og grupper av ansatte må ta sin del av ansvaret for manglene ved arbeidsmiljøet, konkluderer tiltaksgruppen som har gått gjennom intervjuer med mellom 80 og 90 nåværende og tidligere ansatte ved regional sikkerhetsseksjon (RS) ved Sandviken sykehus.

— Det kommer frem et veldig nyansert bilde i disse intervjuene, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen.

Hun har sittet i gruppen som i går presenterte et forslag til tiltaksplan for de ansatte ved avdelingen.

Ledelse viktigst

I forslaget fremheves det at ledelsen må ta føringen i arbeidet for å bedre miljøet. Samtidig understreker gruppen at alle involverte må legge historien bak seg og bidra i arbeidet.

Utvikling av lederskap betegnes som det viktigste tiltaksforslaget. «På bakgrunn av kartleggingen fremgår det at det etterlyses et mer tydelig og aktivt lederskap, som er i stand til å gi retning og etablere struktur overfor seksjonens ansatte», skriver gruppen.

De foreslår en rekke punkter for å avklare roller og utvikle ledelseskulturen. Blant annet peker man på behov for åpenhet og dialog, og at det avholdes faste møter mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte.

Kartleggingen viste at det har vært kommunikasjonssvikt mellom ansatte og ledelse, fordi ledelsen ikke har lagt godt nok til rette for dialog og tilbakemeldinger fra de ansatte.

Uenighet om behandling

Kartleggingen viste også at det har vært intern uenighet om hvordan pasienter skal behandles. Det har også vært uklarhet rundt de faglige forutsetningene for behandlingen.

Tiltaksgruppen mener at det må bli tydeligere hvordan behandlingen skal foregå, og at man må sikre at alle ansatte gjennomfører vedtatte behandlingsopplegg.

Flere ansatte har i mediene kritisert arbeidsforholdene. De har blant annet sagt at de føler seg utrygge på jobb, på grunn av vold og trusler.

Tiltaksgruppen påpeker at tilstrekkelig kompetanse og nok bemanning er nødvendig for at de ansatte skal føle seg trygge. Gruppen mener at man både må sikre vikarer nødvendig opplæring, og samtidig kartlegge behovet for flere fast ansatte faglærte.

Oppfølging av sykefravær

Flere ansatte sier de trives ved avdelingen, men de negative opplevelsene er så mange at det utgjør en trussel for arbeidsmiljøet, mener gruppen. En rekke tiltak må til for å bedre kulturen. Blant annet peker man på behov for oppfølging av sykefravær og personalsaker.

Forslagene fra tiltaksgruppen danner nå grunnlaget for videre arbeid.

— De ansatte på RS skal nå jobbe ut en handlingsplan i løpet av to uker. Deretter skal den overrekkes til divisjonsdirektøren, og den vil bli behandlet i foretaksledelsen, sier Faugstad.

Helse Bergen betaler hver dag 10.000 kroner i bøter fordi Arbeidstilsynet mener miljøet ved avdelingen er for dårlig. Handlingsplanen må godkjennes av Arbeidstilsynet før dagbøtene stanses.

— Handlingsplanen vil være de ansattes ønsker om hva de vil prioritere. Den skal være veldig konkret, sier Faugstad.

Silje Katrine Robinson