Våren 2008 startet arbeidet med en klimaplan for Hordaland, og nå er det første utkastet klart.

Klimaplanen omhandler utslipp av klimagasser, energi og tilpassing til klimaendringer. Planen bygger på FNs klimapanels rapporter som sier at menneskeskapte utslipp av klimagasser må reduseres med 50-80 prosent innen 2050 for at vi skal unngå de meste alvorlige klimaendringene.

Hordalendingene må ta sin del av ansvaret, slår arbeidsgruppen fast. Det ambisiøse hovedmålet er at utslipp av klimagasser i fylket skal reduseres med 22 prosent i 2020 i forhold til 1991.

— Disse målene er ikke diskutert politisk, og vil sikkert vekke debatt, tror seksjonssjef Gudrun Mathisen i Hordaland fylkeskommune.

Hun mener målet er realistisk så lenge både politikere og folk flest viser vilje. Gjennomføringen av tiltakene er vel så mye avhengig av prioritering som av økonomi, mener seksjonssjefen.

Ambisiøse mål

Planen er sendt ut på høring til en rekke instanser, og denne måneden blir høringsmøter for kommunene arrangert tre ulike steder. Møtene er også åpne for alle andre interesserte, og arrangørene ønsker innspill til forbedringer.

— De som har ideer må gjerne sende e-post eller ringe oss, det er viktig å få alminnelige folk i tale, mener Mathisen.

Mer offentlig og miljøvennlig transport er avgjørende for å nå klimagasskuttene, og planen skisserer følgende delmål:

  • Innen utgangen av 2013 skal tallet på reiser til fots økes med 50 prosent (fra 19 prosent i 2008)
  • Sykkelreiser skal økes fra tre prosent i 2008 til 10 prosent i 2020.
  • Biltrafikken skal reduseres til 30 prosent av alle reiser i 2030.
  • I Bergensregionen skal reiser med kollektivtransport økes fra 12 til 50 prosent innen 2020. Fotbuss til skolen

Et av de mer kreative forslagene er «fotbuss» som et alternativ til skolebuss i tettbygde strøk. Her har Mathisen og kollegene hentet inspirasjon fra en italiensk by.

— Der engasjerer de studenter eller pensjonister, som samler opp ungene og går dem til skolen i stedet for å kjøre.

Hun mener tiltaket egner seg godt i mindre kommuner på steder hvor skolen ligger halvannen til to kilometer fra hjemstedet. Frivillighetssentralen har arrangert noe lignende andre steder i Norge, men så vidt Mathisen vet er det ikke gjort i Hordaland før.

— Det har også et viktig helse - og sosialaspekt, sier Mathisen, som oppfordrer alle kommuner til å tenke nytt når klimautfordringene skal løses.

Parkeringsavgift på kjøpesenter

Arbeidsgruppen har også sett seg nødt til å foreslå noen nødvendige, men upopulære tiltak om restriksjoner på biltrafikken.

Blant annet skal antallet parkeringsplasser ved arbeidsplasser i Bergen sentrum halveres. Parkeringskutt foreslås også på kjøpesenter, i tillegg til innføring av parkeringsavgift.

— Det er ganske drastiske tiltak, men her må man bruke både gulrot og pisk, sier Mathisen.

Listen over tiltak inneholder også forbedringer for kollektivtilbudet, blant annet egne bussfiler på alle innfartsårer (utenom bybanetraseene) til Bergen sentrum.

Andre foreslåtte trafikktiltak er:

  • Alle lokal-, bydels - og regionsenter samt alle skuler i fylket skal ha sammenhengene og mest mulig universelt utformet gangveier.
  • Utbygging av sykkelveinett: Innen 2020 skal et sammenhengende nettverk av sykkelveier for høyfart i fem kilometers avstand fra alle tettsteder og større arbeidsplasser i Hordaland være ferdig.
  • Krav om tilrettelegging for sikker sykkelparkering ved alle arbeidsplasser
  • Enhetstakster til regionsentrene Voss-Odda-Leirvik-Knarvik-Norheimsund. Ungdomskort med overgang sjø - jernbane bil.
  • Alle bensinstasjoner i fylket skal ha tilbud om rent biodrivstoff i 2013.
  • Alle ferger og hurtigbåter skal gå på naturgass/biogass senest innen 2020 og bruke landstrøm når de ligger til kai.

Avhengig av finansiering

Etter høringsrunden skal planen bearbeides, og målet er at Fylkestinget skal vedta klimaplanen i juni. Da vil fylkeskommunen gå i gang med å gjennomføre tiltakene.

— Utfordringen for politikerne blir å finne penger. I planen har vi tatt med at Bergensbanen skal forkortes, da er vi avhengig av at Stortinget kommer med pengene.

Planen er utarbeidet av Fylkeskommunen i samarbeid med blant annet BKK, NHO Hordaland, Statens Vegvesen, representanter fra ulike kommuner og Fylkesmannen.

Hva synes du om de foreslåtte tiltakene? Diskutér saken nedenfor.