Utkastet til den såkalte samfunnsdelen av kommuneplanen ble offentlig torsdag morgen, og skal behandles i byrådet i løpet av dagen.

Her kan du lese hele planen

Bergen har ikke laget en slik samfunnsdel siden 1996, mens arealdelen av kommuneplanen blir oppdatert hvert fjerde år. Det skal skje neste år, men først skal altså byråd og bystyret vedta prinsippene og visjonene for byutviklingen i de kommende årene.

Hovedoverskriften på samfunnsplanen er at Bergen skal bli en aktiv og attraktiv by. Om det betyr at den hittil har vært inaktiv og lite attraktiv, sies det ikke noe om i planen.

— Dette er en overordnet visjon for hvordan Bergen skal utvikle seg. Den vil konkretisere seg neste år, når selve arealdelen skal rulleres og vedtas, sier byutviklingsbyråd Henning Warloe.Det listes opp en rekke mål og prinsipper for hvordan Bergen skal utvikle seg i fremtiden, inndelt i ulike kapitler. Her er hovedpunktene:

Gåbyen

1. Bergen skal ha et effektivt og attraktivt gangnett.

2. I Bergen skal alle nye bygninger utformes slik at fotgjengere har hovedprioritet ved tilkomst.

3. Bergen skal prioritere utbygging og tjenestetilbud som gjør det lettere for folk å gå i hverdagen.

4. Bergen skal etablere gode sykkelanlegg.

5. Bergen skal styrke den blågrønne strukturen som del av rekreasjonstilbudet.

6. Bergen skal legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i alle nærområder.

Fremtidsrettet

1. Bergen kommune skal sørge for byfortetting.

2. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima- og miljøhensyn.

3. Bergen kommune skal være en aktiv utbygger av offentlig infrastruktur.

4. Bergen skal ha fremtidsrettede løsninger i kommunal tjenesteyting.

5. Bergen skal være nyskapende.

6. Bergen skal satse på kunnskap og kompetanse

Engasjert

1. Bergen skal bruke åpne offentlige prosesser som inspirerer til deltaking og debatt.

2. Bergen skal informere og kommunisere for å skape engasjement.3. Bergen skal ha målrettet innsats i strøk med levekårsutfordringer.

4. Bergen skal legge til rette for sosiale møteplasser.

5. Bergen skal invitere til samhandling og deltakelse.

Drivkraft i regionen

1. Bergen skal være Vestlandets hovedstad.

2. Bergen skal være en drivkraft i det regionale samarbeidet og i utviklingen av regionen og landsdelen.

3. Bergen skal tilby kunnskap, kunst og kultur for hele regionen.

4. Bergen skal være en attraktiv region å leve og bo i, og å flytte til.

5. Bergen skal være en aktiv tilrettelegger for nytt og eksisterende næringsliv.

6. Bergen skal ha en infrastruktur som legger til rette for en bærekraftig transport.

Kompakt

1. Bergen skal videreutvikle en kompakt bystruktur med et nettverk av senterområder.

2. Bergen sentrum skal styrkes som knutepunkt for regionen og som boområde.

3. Senterområdene skal utvikles som gåbyer med høy tetthet og kvalitet.

4. Bergen kommune skal samordne offentlige funksjoner i tilknytning til senterområdene.

5. Transportsystemene og arealdisponeringen skal utvikles med tanke på nullvekst i personbiltrafikken.

6. Bergen skal ivareta byfjell og strandsone.

Mangfoldig

1. Bergen skal være preget av åpenhet og inkludering og tilby gode levekår for alle.

2. Bergen skal ha et bredt sammensatt næringsliv og tilby et mangfold av arbeidsplasser.

3. Bergen skal tilby gode boliger i varierte bomiljø.4. Bergen skal ha et rikt kulturliv med gode tilbud til alle deler av befolkningen.

5. Bergen skal tilby et mangfold av fritids— og friluftsaktiviteter.

6. Bergen skal være en interkulturell by som bruker mangfoldet positivt.

Trygg

1. Alle skal ha tilgang til trygge oppvekstmiljø og kunne ferdes trygt.

2. Mulighetene for et godt liv skal være uavhengig av sosiale lag, alder, bosted og kulturell bakgrunn.

3. Bergenserne skal tilbys gode tjenester i alle livets faser.

4. Alle innbyggere skal sikres luft og vann av god kvalitet og tilgang til stille soner.

5. Bergen skal ha god beredskap mot uønskede hendelser.

Særpreget

1. Bergen skal ta vare på og videreutvikle byens historiske særpreg.

2. Bergen skal ta vare på og styrke byen i naturen og naturen i byen.

3. Bergen skal styrke bydelene som særegne steder og fullverdige samfunn.

4. Bergen skal styrke byens posisjon som formidler av kunnskap, kunst og kultur.

5. Bergen skal være nokke for seg sjøl.