Ikkje berre er den landets lengste og djupaste. Sognefjorden er også blant landets breiaste fjordar.

Likevel arbeider Statens vegvesen — og fleire andre - med planar for korleis fjorden kan bli kryssa ein gong i framtida.

— Vi jobbar ut frå kva som kan vere teknisk mogleg i løpet av fem til ti år. Då ser vi på alle typar bruer, seier Lidvard Skorpa, sjefingeniør i Vegvesenet.

Både hengebruer, flytebruer og rørbruer med i undersøkinga.

— Eventuelt i kombinasjon, seier Skorpa.

Ei mogleg løysing er ei flytebru med ei undersjøisk rørbru på midten. På den måten kan skipstrafikken gå rundt 30 meter over bilane.

Fri for ferje

Sist veke fortale BT om bestillinga frå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa: Alle ferjestrekningar på kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim skal bli sjekka.

Målet er å finne kva ferjer som i framtida kan bli arbeidsledige. Kryssinga av Sognefjorden er rekna som det største teknologiske problemet.

Strekninga mellom Lavik og Oppedal, langs dagens hovudveg, er utgangspunktet for planlegginga til Vegvesenet. Der er fjorden litt over 3,7 kilometer brei. Ikkje langt unna Lavik er fjorden også på sitt djupaste, 1300 meter under havets overflate.

Ifølgje Skorpa vurderer dei ikkje tunnelar: Den vil i så fall vil bli meir enn tre gongar så djup som nokon annan undersjøisk tunnel.

— Og fordi teknologien for tunnelar er ganske langt utvikla. Den er berre ikkje aktuell der, seier Skorpa.

Tunnelglade

Det har ikkje stoppa andre tunnelentusiastar, som står bak ei av tre alternative løysingar. Felles er at dei går til dels langt unna dagens kyststamveg:

  • Tunnel mellom Gulen og Solund. Lenger vest, der Sognefjorden blir til Sognesjøen, er fjorden berre 300 meter djup. Tunnel her er føreslått av Kystvegen Ålesund-Bergen.
  • Trekantbru mellom Balestrand, Hella og Vangsnes. Denne brua, oppfunnen av Alf Veiby, går frå tre kantar for å halde seg oppe. I midten møtast brudelane i ei rundkøyring som ligg 20-30 meter under vatn. På den måten er det fri ferdsel for skipstrafikken.
  • Bru mellom Fodnes og Mannheller i Indre Sogn. Denne brua er føreslått av Kåre Lerum, tidlegare ordførar i Sogndal og Lerum-eigar. Felles for alle planane er at det ikkje fins priskalkylar.

Tunnelen mellom Gulen og Solund blei først planlagt i 1991, den gong kyststamvegen skulle bli laga.

— Men den gong var det ikkje teknologi til å gå så djupt som 300 meter. Dermed blei planen forkasta. I dag går det, seier Flora-ordførar Bente Frøyen Steindal, som også er styreleiar i Kystvegen Ålesund-Bergen.

Til samanlikning vil Rogfast-tunnelen under Boknafjorden gå 380 meter under bølgjene.

Blir verdas lengste

Også Alf Veiby er optimistisk for si trekantbru.

Det unike med prosjektet, er at det kan kople saman tre stader. Balestrand, Dragsvik og Vangsnes er dermed ein ideell plass, meiner Veiby.

— Brua held seg oppe ved hjelp av landtilkoplingane. Den står som ein påle, seier Veiby.

Han har hatt møter med Vegvesenet. Dei er ikkje heilt avvisande.

— Løysinga er ikkje teknisk umogleg. Det er ikkje alle plassar det er naturleg med ei trekantbru, men kombinasjonen av flyte- og røyrbru er til vurdering, seier Skorpa.

Næringslivstopp Kåre Lerum i indre Sogn har også ønska seg bru over fjorden - men på ein heilt anna plass:

— Fodnes-Mannheller gjev seg berre sjølv, seier Lerum til Sogn Avis om den 2,5 kilometer lange strekninga.

Om den skal byggjast som hengebru, vil den likevel få verdas lengste spenn. Hardangerbrua får til samanlikning eit spenn på 1,3 kilometer.

Kva syntes du om ein ferjefri Sognefjord? Bruk kommentarfeltet!