Slik vil fylkeskommunen sørge for at flere reiser kollektivt og færre kjører bil.

– Vi vil gjøre det enklere for folk. Det skal bli lettere og mer oversiktlig å bruke kollektivtrafikk.

Det sier administrerende direktør Oddmund Sylta i Skyss. Det fylkeskommunale selskapet administrerer kollektivtilbudet i Hordaland.

I rapporten «Kollektivtransporten i Bergensområdet» trekkes linjene for fremtidens buss— og banetilbud i Bergen.

**Les også:

På idealtid til sentrum**

Bybanen endrer rutenettet Tredeling

I planen deles Bergensområdet i tre:

  • Kollektivbyen
  • Nærområdet
  • Distriktet

I «kollektivbyen» skal tilbudet være så godt at det er et reelt alternativ for alle.

«Nærområdet» dekker ytterkantene av Bergen og strekker seg ut til regionale sentrene i nabokommunene. Her skal kollektivtrafikken stort sett ta seg av arbeids— og studiereiser. Det legges opp til ekspressbusser i arbeids- og rushtiden og godt parkeringstilbud ved terminaler. Resten blir i stor grad overlatt til privatbilene.

I «distriktet» dominerer skolereiser og enkelte arbeidsreiser kollektivtrafikken. Bussen er ikke konkurransedyktig mot privatbil. Fylkeskommunen legger opp til et tilbud deretter.

– Vi vil ha ulike prioritering i ulike deler av Bergensområdet. I «nærområdet» er det andre behov enn i «kollektivbyen», sier Sylta.

– Ambisiøse mål

Fylket viderefører i stor grad målene byrådet i Bergen hadde for kollektivtransporten da de hadde ansvaret:

  • Kollektivtransporten skal ta veksten i persontrafikken
  • 50 prosent flere skal reise kollektivt innen 2020
  • Full fremkommelighet på alle hovedtraseer for kollektivtrafikken innen 2020
  • God tilgjengelighet til alle viktige arbeids- og serviceområder
  • Være reelt konkurransedyktig og i forhold til bil både med tanke på reisetid og pris
  • Være effektiv og medvirke til god samfunnsøkonomi

Samlet sett skal det gi et kollektivtilbud som skal redusere behovet for bilbruk og dermed blant annet medvirke til å redusere forurensende utslipp, støv og mindre trafikkstøy.

– Dette er ambisiøse mål, men vi mener de er oppnåelige, sier Oddmund Sylta.

Avhengig av Bergen

Skal målene nås, må bussene slippe å stå i samme kø som bilene. Her er fylkeskommunen avhengig av at Bergen kommune spiller på lag. På lang sikt kreves separate kollektivfelt eller kollektivtraseer for alle stamruter og hovedruter.

Hvorvidt målene kan nås uten samtidig å legge restriksjoner på biltrafikken, slik de langt fleste forskere hevder, vil ikke Sylta mene noe om.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Det er et politisk spørsmål. Men fremkommeligheten er helt avgjørende for å lykkes og det har vi understreket overfor politikerne.

FULLE BUSSER: Det tar tid å fylle bussene i sentrum. Utenfor det gamle hovedpostbygget tar det kjapt fem-seks minutter å fylle seter og midtgang. Også der skal det spares minutter i fremtiden. Nytt billetteringssystem skal sørge for det.
Rune Nielsen