Barnehage

 • Det skal i år etableres 300 nye barnehageplasser etter planen. Helldalsåsen, Tiriltoppen og Vindharpen barnehager, alle private, regner med å åpne dørene før året er omme. I tillegg kommer nye avdelinger i Ulsmåg, Sandalsbotn, Nordås og Pinnelien og Unneland barnehage.
 • Byrådet satser på å øke barnehagetilbudet med 500 plasser neste år.
 • Nye Eventyrskogen skole i Bergenhus omgjøres til barnehage.
 • Solhaug atferdsskole, samt kulturskolen på Haugatun, omgjøres til barnehage.
 • Ny ungdomsskole i Fana utsettes til 2008. Det frigjør midler til å øke investeringsrammen for barnehagesektoren med 5 millioner kroner neste år. Samme sum legges inn for de to neste årene.
 • Fra 1. mai 2004 innføres maksprisen på 2500 kroner. Ved full behovsdekning skal maksprisen være 1500 kroner. Byrådet lover å forplikte seg til disse summene.

Skole

 • Rådalen ungdomsskole utsettes fra 2005 til 2008.
 • Solhaug atferdsskole nedlegges
 • Nye prognoser viser at elevene på Eventyrskogen skole, som i stedet blir barnehage, får plass på Krohnengen skole.
 • Søskenmoderasjonen i kulturskolen fjernes, og foreldrebetalingen øker til 2000 kroner.
 • 13 skolebyggprosjekter skal ferdigstilles.
 • Det kuttes ikke i midlene til spesialundervisning.
 • Målet for minimumsstandard på delingstimer er 3,5 pr. uke.
 • Et gratis leirskoletilbud i løpet av grunnskolen skal opprettholdes.
 • Alle skoler skal ta i bruk IKT i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
 • 2000 av 3000 elevdatamaskinen skal fornyes eller byttes ut.

Idrett

 • Ferdigstillelsen av Leikvang idrettshall utsettes til 2005
 • Driftstilskudd til Iskanten isanlegg utsettes på grunn av senere ferdigstillelse.

Eldre og pleietrengende

 • Budsjettet til hjemmetjenester barberes med 61,1 millioner kroner. Eldre, funksjonshemmede og utviklingshemmede blir skadelidende.
 • 144 aldershjemsplasser kuttes, 17 millioner kroner spares.
 • I tillegg forlenges ikke avtalen om kjøp av 48 alderhjemsplasser ved Solhaug A/S.
 • 34 midlertidige plasser på Vestlandsheimen fjernes.
 • Følgende sykehjem tas i bruk: Søreide (90 plasser), Fantoft (60), nytt sykehjem ved Bergen Røde Kors Sykehjem (60), Landås Menighets Eldresenter (nybygg, 54). Totalt: 264.
 • Ombygging og oppgradering av Mildeheimen, ferdig februar 2004.
 • I tillegg kommer nye sykehjem på Løvåsen og i Ulsetskogen, som ikke blir ferdig med det første. Dessuten skal Ladegården bygges om, ferdig i 2007. * 24 nye boliger for utviklingshemmede og 25 nye boliger for mennesker med psykiske lidelser tas i bruk.

Barnevern

 • Budsjettet økes med 17 prosent — hele 55 millioner kroner. * Fem prosent av dagens barn som får hjelp utenfor hjemmet de bor i, skal få hjelp innenfor husets fire vegger. 15 millioner kroner skal spares.