Det skjer på bakgrunn av Stortingets ønske. Det er og satt av midler til å starte arbeidet på E39 mellom Os og Rådalene på strekning Moberg -Svegatjørn og på E134 Rullestadjuvet.

Begge strekningen er flaskehalser og regjeringen regner med å åpne anleggene for trafikk i 2005. Også strekningen Midttun — Hop blir fullfinansiert. Den åpner for trafikk i 2005.

Her er listen over tiltak som er foreslått i Hordaland:

Samferdsel

 • Regjeringen foreslår blant annet å sette i gang anleggsarbeid på E39 Moberg - Svegatjørn, og E134 Rullestadjuvet. Midlene gjør det mulig å åpne anleggene for trafikk i 2005.
 • Regjeringen vil fullfinansiere prosjektet riksveg 580 Midttun - Hop. Det vil også bli avsatt nødvendige ressurser til å framskynde planlegging av Jondalstunnelen.
 • Det vil bli satt i gang større rassikringstiltak på riksveg 550 Velureskredene og arbeidet videre med rassikringstiltak på riksveg 13 Oaldskår - Stana.
 • Til kollektivtransporttiltak i Bergensområdet forutsettes det å bruke 100 millioner kroner i riksveginvesteringer og bompenger. Midlene skal blant annet gå til framkommelighetstiltak som kollektivfelt og til holdeplasser og terminaler.
 • Det skal i tillegg avsettes midler til sikre framdriften i Bergens kommunes arbeid med planlegging av bybane, med sikte på at prosjektet kan startes opp i 2005.
 • 73,8 millioner kroner er foreslått til tiltak for forbedring av tilgjengelighet, informasjon og opphold for publikum på stasjoner og knutepunktterminaler på jernbanen. Innenfor denne rammen er oppgradering av Bergen stasjon prioritert.

Kultur

En rekke museer og kulturinstitusjoner i Bergen får statstilskudd til neste år.

 • Bergen kunstmuseum, Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund, Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter i Salhus, Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen, Osterøy museum og Sunnhordland Folkemuseum får hver sin halve million i statstilskudd.
 • Vestnorsk Filmsenter får øket sin bevilgning fra 2,8 til 3,4 millioner kroner.
 • I 2003 vil Regjeringen prioritere fullføring av de pågående restaureringsarbeid på kraftstasjonen ved Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal.

Undervisning

 • For å styrke undervisningen ved Universitetet i Bergen i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 63 millioner kroner. Regjeringen foreslår en økning på 17 millioner kroner, totalt 28,4 millioner kroner som en del av den strategiske forskingsbevilgningen. Det er også lagt inn midler til 29 nye doktorstipendiatstillinger ved Universitetet i Bergen.
 • For å styrke undervisningen ved Norges handelshøyskole i samsvar med tiltakene i Kvalitetsreformen, er det i budsjettet for 2003 lagt inn 6,8 millioner kroner. Det betyr 2 nye doktorstipendiatstillinger
 • Høgskolen i Bergen får 11,5 millioner kroner og en ny doktorstipendiatstilling.
 • Høgskolen Stord/Haugesund får 5 millioner kroner og en ny doktorstipendiatstilling ved Høgskolen Stord/Haugesund.
 • Budsjettrammen for Kunsthøgskolen i Bergen er økt med 1,5 millioner kroner.

Diverse

 • Det er for 2003 avsatt 50 millioner kroner til restaurering og tilbygg av sjøkrigsskolen ved Laksevåg.
 • Det planlegges en utvidelse av Bergen fengsel med 90 varetektsplasser. 8 millioner kroner avsettes over Arbeid- og administrasjonsdepartementets budsjett til prosjektering.
 • Nytt forskningsfartøy ved Havforskningsinstituttet sluttføres i 2003, med en sluttbevilgning på 55 millioner kroner.
 • Prosjektering av Matre havbruksstasjon sluttføres høsten 2002, med sikte på byggestart i 2003.
 • Det er igangsatt prosjektering for å avklare utbyggingsbehov ved Austevoll havbruksstasjon.Det settes av 2 millioner kroner til videre utbygging av fiskerihavneanlegg i Torangsvåg i Austevoll og det gis tilsagn om tilskudd på 2,055 millioner kroner til Langevåg i Bømlo.
 • Ernæringsinstituttet vil fra 1. januar 2003 bli skilt ut fra Fiskeridirektoratet.