Planens formål er å tilrettelegge for bygging av messe/kongressenter og annen næring i tråd med Solheimsviken Næringspark for øvrig. Det åpnes også opp for boliger. Hovedmålsettingen med planen er å skape et konkurransedyktig messe— og kongressenter med en sentral beliggenhet i forhold til sentrum, Universitetet/Høyskolen i Bergen samt i forhold til hovedveisystemet og bybanen.

Messesenteret i Solheimsviken skal bidra til å videreutvikle en urban karakter i Solheimsviken, etablere et landemerke sentralt i transformasjonsområdet langs Puddefjorden, danne et fornmotiv innerst i Puddefjorden, og etablere en portal mot Bergen sentrum.

Ved fastsettelse av en ny struktur i området har det vært førende at sjøfronten skal gjøres tilgjengelig både for brukerne i Solheimsviken og for bydelens øvrige befolkning. Gode utearealer og kaipromenade skal sikres.

Verftsplassen skal opprettholdes som et sentralt byrom med røtter til verftsvirksomheten, og det skal lages gode relasjoner mot omgivelsene skal sikres.

Utfylling i fjorden gir nytt landareal og nye muligheter i dette viktige området.

Omfanget av utfyllingen/pælingen er fremkommet ut fra ønsket om store nok arealer til å utvikle et konkurransedyktig messe-/kongressenter og hensynet til å ivareta vannspeilet innerst i Puddefjorden. Planforslaget viser et byggeområde som holder seg innenfor de to eksisterende kaiene; Utrustningskaien og Årstadkaien.

Sjøkontakten er viktig, og styrking av kontakten mellom Danmarksplass og Løvstakksiden mot sjøen gjennom siktakser og gangforbindelser har vært vesentlig i planarbeidet.

Det samme gjelder for opprettholdelsen av kontakten mellom planområdet og sjøen. En har i planarbeidet blant annet lagt vekt på å gjøre sjøkanten i området enda mer tilgjengelig og attraktiv for offentlig ferdsel, med ny promenade ut mot fjorden og bedre tilgjengelighet i Strømmen.

ILLUSTRASJONER: KOMPASS