• Ein viktig siger for arbeidspassar og verdiskaping i Sunnhordland og Hardanger, meiner Tysnesordførar Kjetil Hestad (Ap).

Det blir ikkje innført ei særskild regulering av biomassen i oppdrettsanlegga i Hardanger, slik det var forslag om i høyringa i februar i år, melder Fiskeri— og Kystdepartementet.

Avgjerda er tatt i samråd med andre berørte statsrådar.

— Vi har mellom anna lagt stor vekt på høyringsfråsegnene frå fagetatar, kommunar og fylkeskommunar, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

1260 arbeidsplassar på Vestlandet

Havbruksnæringa og politikarar i Sunnhordland har lenge kjempa mot den såkalla Hardangerfjordforskrifta.

Argumenta har vore at forskrifta ville ramma verdiskaping og arbeidsplassar i regionen. Næringa har rekna ut at innføring av begrensing på biomasse i Hardangerfjorden kunne ført til tap på 1,8 milliardar kroner.

Bortfall av arbeidsplassar tilsvarande 460 årsverk lokalt i Hardanger og Sunnhordland og 1260 årsverk på Vestlandet kunne også blitt resultatet, ifølgje ein konsekvensanalyse utarbeida på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening (FHL).

Drog til Oslo

I dag var Samarbeidsrådet for Sunnhordland i møte med Fiskeridepartementet for å be dei leggja vekk forslaget til den såkalla Hardangerfjordforskrifta. Då slapp fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen nyhendet om at forskrifta blir lagt vekk, ifølgje ei pressemelding frå Samarbeidsrådet.

- Viktig siger

— For Sunnhordland betyr dette at me har vunne fram med vårt syn og sikra viktige arbeidsplassar og verdiskaping i regionen, seier nestleiar i Samarbeidsrådet og ordførar på Tysnes Kjetil Hestad (Ap).

Ifølgje departementet vil restriksjonane på etablering av nye løyve og lokalitetar bli vidareført.

— Nye og meir miljøvennlege produksjonsløysingar må kunne takast i bruk også i Hardanger. Området vert prioritert når det gjeld ein slik ny modell for lakselusforvalting og tiltak mot rømming som det er gjort framlegg om i sjømatmeldinga, seier fiskeri- og kystministeren.