Avgjerande poeng i saka var om bilen var stolen, og graden av aktløyse.

19-åringen vart dømt for køyring utan gyldig førarkort, for å ha stole pengar til bensin og for eit brot på legemiddellova. Straffa vart utmålt til 18 dagars fengsel, som ho slepp å sona ved å halda seg unna strafflagde handlingar i prøvetida på to år. Ei bot på 3000 kroner må betalast, og ho vart dømt til å erstatta faren sin nær 4500 kroner for misbrukt bankkort.

Den knuste bilen tilhøyrde ein mann som overnatta i husværet til 19-åringen når han var innom Voss. Han skal ha konsumert ein del øl, og sov tungt då 19-åringen ved 05.00-tida om morgonen ikkje fekk sova, vart rastlaus og ville køyra ein biltur. Ho hevdar å ha spurt om å få låna bilen, og fekk ein reaksjon som ho oppfatta som ja. Mannen seier at han ikkje hugsar noko av denne «samtalen» og står på at bilen vart køyrt utan løyve. Men han vedgår at han tidlegare har lånt vekk bilen til 19-åringen, trass manglande førarkort, og nok ville sagt ja i ein annan situasjon.

Forsikringsselskapet har betalt ut erstatning til eigaren for den øydelagte bilen, og kravde pengane attende frå 19-åringen (regress). For å kunne dømast må ho ikkje berre ha vore aktlaus, men grovt aktlaus, eit markert avvik frå forsvarleg framferd. Manglande gyldig førarkort er ikkje nok.

Retten finn ikkje saka godt nok opplyst til å kunne konkludera med grov aktløyse. Det er ikkje gjort politietterforsking eller anna gransking på staden. Føret var glatt, og føraren var lite røynd.

Dermed fekk forsikringsselskapet ikkje medhald i tingretten, men har høve til anke.

På denne bakgrunnen finn tingretten at tiltalte si forklaring ikkje kan setjast til side, og ho vart frifunnen for biltjuveri.

Retten ser det som eit alvorlegare tjuveri at eit bankkort med tilhøyrande kode vart rappa, enn om det var kontante pengar som vart tekne frå ei hylle i heimen. Eit kort på avvegar kan misbrukast med større økonomiske konsekvensar.