En ettermiddag i desember 2007 var 49-åringen ute til lufting ved Bergen fengsel. Han satt den gang i varetekt, siktet for grove seksuelle overgrep mot sine stedøtre gjennom flere år. Mannen er senere dømt til fire års fengsel for overgrepene.

49-åringen skal ha spasert ved fengselets fotballbane, da to personer gikk til angrep på ham. Mannen fikk flere slag i hodet, og mener selv at voldsutøverne slo ham med en stein.

Angrepet resulterte i tre kutt i hodet, som måtte lukkes med til sammen 12 stifter. 49-åringen ble sykmeldt i nær en måned.

Mandag må to av 49-åringens medfanger møte i Bergen tingrett, tiltalt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter.

Seksualforbrytere blir plaget

Det er ikke klart hva som var motivet for angrepet på 49-åringen. Men sedelighetsdømte er nederst på rangstigen i norske fengsler og er mest utsatt for vold. Det viser en intervjuundersøkelse forsker Kristin Hanoa har utført for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

10 av 13 informanter i undersøkelsen fremhever sedelighetsdømte som spesielt utsatt. Informantene gir eksempler på et bredt spekter av voldshandlinger, med både fysisk, psykisk, sosial og symbolsk vold. Det ser også ut til at volden ofte vedvarer over tid og utøves av flere innsatte.

— Voldtektsmenn og pedofile er utrygge. De er mer utsatt for hat, alle vil slå dem. Ingen vil sitte ved siden av dem, da må de reise seg og gå derfra. Alle har lyst til å banke dem, sier en informant.

Les: Slik straffes sedelighetsforbrytere — Fortjener mer straff

En av grunnene til at sedelighetsforbrytere blir plaget, er at det blant innsatte utvikles en slags aksept for at det sedelighetsforbrytere har gjort er så moralsk forkastelig at de fortjener mer straff enn bare å sitte i fengsel. Noen av informantene sier også at de er med på mobbingen, fordi de ellers risikerer å bli utstøtt.

— Fengselsmiljøene er ofte veldig maskuline, mens det å begå et overgrep mot et barn eller en kvinne kan bli sett på som lite mandig, sier Berit Johnsen, forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Hun peker på at mange menn i norske fengsler selv har barn og samboere.

— De fleste menn ønsker å beskytte sine kjære fra overgripere. Den sjansen blir de fratatt når de sitter inne. Når de så trakasserer sedelighetsforbrytere, kan det være et utslag av en slags maktesløshet, sier forskeren.

Les: Har ikke oversikt over volden

Blir flyttet til andre avdelinger

I løpet av de ni første månedene i 2007 ble det anmeldt seks voldsepisoder i Bergen fengsel.

— Vi har svært få av denne type hendelser. Hva som er grunnen til disse, er vanskelig å si. Men vi er opptatt av at alle som er her, uansett årsak, er nødt til å forholde seg til hverandre på en ordentlig måte, sier fengselsdirektør Ketil Evjen.

Han tror at fengselets spesialprogram for seksualforbrytere kan være med på å bedre de andre innsattes holdninger overfor overgrepsdømte.

— Vi hører at innsatte mener det er positivt at denne gruppen er opptatt av å jobbe med problemene sine, sier fengselsdirektøren.

Han understreker at fengselsledelsen tar vold mellom innsatte svært alvorlig.

— Det er fast rutine at sakene blir anmeldt. I tillegg vurderer vi om vi skal gjøre tiltak internt. Ved en voldsepisode er det normalt å flytte gjerningsmannen til en avdeling uten fellesskap, sier Evjen.