Den nye fellesmenigheten med til sammen ca. 6000 innbyggere skal senest være etablert fra 1 januar 2003. Ådne Skiftun i Solheim blir sokneprest, mens den ledige soknepreststillingen i St. Markus blir omgjort til en ny kapellanstilling, fremgår det av vedtaket.

Det er imidlertid ikke klart hva den nye menigheten på Løvstakksiden skal hete. Dette spørsmålet må avklares i en egen sak, der Statens navnekonsulenter vil fremme forslag overfor menighetsrådet, soknepresten, domprosten, Kirkelig fellesråd og Bergen kommune.

Sammenslåingen kommer etter et forslag fra et utvalg som har utredet kirkesituasjonen på Løvstakksiden i fjor høst. Siden har Kirkelig Fellesråd støttet forslaget fra utvalget, der begge menighetene var representert. I Solheim gikk imidlertid et klart flertall av menighetsmøtet imot sammenslåingen, mens St. Markus menighet har stilt seg positiv.

Det er heller ikke klart hvor prestekontoret skal ligge, eller hvordan et nytt menighetsråd skal settes sammen med representanter for begge dagens menigheter. Men vedtaket forutsetter at det skal holdes regelmessige gudstjenester både i St. Markus og Solheim kirker etter at sammenslåingen er et faktum.