• Misvisende. - Faglig uholdbart. - Kritikkverdig, sier overlege Hans E. Hellerud.

I en seks sider lang uttalelse blir prosessen rundt åtte nedleggingstruede døgnplasser for unge schizofrene ved institusjonen Blåbærlia karakterisert i sterke ordelag.

Punkt for punkt tilbakeviser Overlegeforeningen og de medisinskfaglig-ansvarlige for pasientgruppen påstandene i saksdokumentet, som blir lagt frem for styret i Helse Bergen i dag.

I uttalelsen skriver de at innholdet er «faglig uholdbart og misvisende», og slakter samtidig saksbehandlingen.

— Vi forventer at saken blir stoppet. Styret kan umulig være med på dette, sier overlege og spesialist i psykiatri, Hans E. Hellerud, ved Blåbærlia.

Sparer seks millioner i 2009

Det fagmiljøet kaller nedleggelse, omtaler Helse Bergen-ledelsen som «strukturendringer i Psykiatrisk divisjon». I sakspapirene heter det at Helse Bergen ønsker å styrke utgreiingskapasiteteten både kvalitativt og kvantitativt.

En planlagt reduksjon ved Blåbærlia, der pasienter blir overført til distriktspsykiatriske sentra med poliklinikker (DPS) og andre tiltak, vil gi rom for et mer differensiert tilbud til en større gruppe pasienter enn i dag.

— Når vi realiserer dette no, og utan at det berørte fagmiljøet er teke med på råd, er det knytt til vår økonomiske situasjon i 2008, står det i sakspapirene.

En reduksjon frå november vil gi en reduksjon på 1,5 millioner kroner i år. For 2009 vil nettoeffekten av tiltaket være seks millioner kroner.

- Dyrere og dårligere

Hellerud reagerer på at ledelsen bruker faglige argument for å oppnå budsjettbalanse.

— Dette er både skremmende og uholdbart. Det fins overhodet ikke faglig grunnlag for å legge ned avdelingen ved Blåbærlia, sier han.

— Alle faggrupper er enig i at tilbudet til unge voksne schizofrene vil bli svekket ved en nedleggelse, opplyser Kjell Vikenes, tillitsvalgt for overlegene i Helse Bergen.

I uttalelsen står det blant annet at det er misvisende at det totale antallet behandlingsplasser øker, når åtte plasser ved Blåbærlia forsvinner. At det i dag ikke eksisterer noe eget, spesialisert tilbud til unge schizofrene pasienter i DPS.

At nedleggelsen vil gi økt risiko for tilbakefall og reinnleggelser, og føre til flere korridorpasienter.

- Ledelsen bør gå i seg selv

— Å legge ned disse åtte døgnplassene vil ramme en sårbar og utsatt gruppe. Det er helt utenkelig at noe lignende kunne skjedd for eksempel ved Hjerteseksjonen. Ledelsen ville aldri satt til side de faglige vurderingene fra spesialistene der, sier Hellerud.

— Så hvorfor skjer det i Psykiatrisk divisjon?

— Fordi vi har en ledelse som ikke legger vekt på holdbare, faglige argumenter.

— Bør det som har skjedd i prosessen rundt Blåbærlia få konsekvenser?

— Det burde få konsekvenser for ledelsen. I første omgang bør klinikkledelsen og divisjonsledelsen gå i seg selv, svarer Hellerud.

Også Fellesorganisasjonen ber i et brev til styret om at saken blir stoppet og behandlet på nytt på grunn av feil behandling og saksgang. I brevet hevdes det at de tillitsvalgte er blitt feilinformert, og at ledelsen har holdt tilbake opplysninger.

SKREMMENDE: ¿ Det fins over­ho­det ikke fag­lig grunn­lag for å leg­ge ned av­de­lin­gen ved Blåbærlia, mener spesialist i psykiatri, Hans E. Hellerud.ARKIVFOTO: VEGAR VALDE