I dag får vi ikke de veiene vi trenger. De veiene vi bygger og fornyer kunne kostet oss langt mindre enn de gjør i dag, og jernbanen kunne vært bygget ut mye mer effektivt enn i dag. Det er budskapet i en ny rapport fra Vista Analyse, bestilt av Samferdselsdepartementet.

Slakter systemet

Dette er anbefalingene:

Lag et nytt bompengesystem.

La jernbanen få et eget utbyggingsselskap som kan ta opp lån.

Offentlig/privat samarbeid (OPS) gir gode resultater.

Rapporten slakter dagens norske modell for finansiering av vei og jernbane, delvis også for luftfart. Det er en modell som for jernbane og vei handler om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, for vei også om bompenger.

Dagens måte gir stor usikkerhet for dem som skal stå for utbyggingen, mener Vista Analyse, og usikkerhet gir dårlig fremdrift og høye kostnader. I tillegg bidrar modellen til oppstykkede og ugunstige kontrakter, at veier og jernbane bygges stykkevis og delt, og at det ikke nødvendigvis er veiene det er størst behov for, som blir prioritert.

Nytt bompengesystem

Daglig leder Ingeborg Rasmussen i Vista vil legge om Norges bompengeordning fullstendig:

— I dag vedtas bompenger lokalt. Da settes satsene så høyt som mulig, for å ta inn mest mulig penger. Men når prisene settes for høyt, velger folk andre veier, velger buss, eller lar være å reise. Mange som veien er ment for, har ikke råd. Det gir et betydelig samfunnsøkonomisk tap, sier Rasmussen.

Hun mener at det i stedet bør innføres bompenger på de fleste norske veier, med lave satser. Bare veier der prisen for selve innføringen gjør etablering ulønnsom, bør slippe.

— Et forsiktig anslag tilsier at vi årlig vil få inn 10–30 milliarder kroner ekstra ved en slik løsning, sier Rasmussen.

Vista Analyse hevder at OPS-modellen, med offentlig/privat samarbeid, gir raskere fremdrift og sikrere finansiering enn statsbudsjettet.