Ti skular får dermed ei reell styrking av budsjetta med til saman vel 4,3 millionar kroner.

I tillegg får sju skular tilbakeført overskot på om lag 1,6 millionar kroner som skal går til dekking av underskot i 2002, slik at desse skulane slepp dra med seg underskot til 2003 eller seinare.