Vann— og avløpsetaten har sendt sine fremtidsplaner ut til høring. Og det er ikke småpenger de vil investere i ledningsnettet, renseanlegg, vannbehandling og høydebassenger frem til 2015:

I vannforsyningen skal det investeres 1,1 milliarder kroner. Den største summen går til opprustning av vannledningsnettet.

Avløpssystemet skal rustes opp for 1,35 milliarder kroner. 500 millioner går til renseanlegg, 500 til ledningene og 350 til nye transportsystemer.

Bedre vannkvalitet

Siden bystyret har vedtatt at vann- og avløpssystemet skal være selvfinansierende, betyr investeringsplanene at vann- og avløpsavgiften til byens borgere øker kraftig.

Mens vannavgiften for 2005 var på 1.260 kroner, vil den i 2015 være 1.850 kroner, ifølge etatens egne beregninger. Det vil si en økning på 47 prosent, før en legger til prisstigningen.

Avløpsavgiften vil etter planen øke fra 1.652 til 2.176 kroner året for en standardbolig med 120 kvadratmeter boareal.

Pengene skal ifølge planene bringe standarden på ledningsnettet opp fra «mangelfull standard» til «god standard», mens den bruksmessige vannkvaliteten skal opp fra «dårlig» til «god».

Det siste skal blant annet det nye vannbehandlingsanlegget i fjellet ved Svartediket sørge for.

Skulle økt mer

Etaten forsvarer gebyrøkningen med at både vann- og avløpsavgiften har gått kraftig ned siden 2001. Ifølge etatens beregninger vil avgiftene i 2015 bli omtrent på nivå med 2001.

I tillegg mener de selvsagt også at investeringene er høyst nødvendige.

Men selv om avgiftene øker, er økningen mindre enn pengebruken skulle tilsi. Det skyldes at kommunen skal betale tilbake 120 millioner kroner de har krevd inn for mye i vann- og avløpsavgift tidligere år. Dette skal de gjøre ved å redusere vann- og avløpsavgiften for alle de neste åtte årene.

Anti-Giardia

Vann- og avløpsetaten har gode kort på hånden når de skal få byens politikere til å støtte de store investeringene:

Giardia-epidemien høsten 2004 førte, som etaten selv sier, til at «tilliten til vannforsyningen fikk seg en knekk».

Dermed blir det viktig å investere for å få opp både kvaliteten og folks tiltro til vannforsyningen.

Høringsutkastene til Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015, og Hovedplan for vannforsyning 2005-2015, kan du selv lese ved å gå inn på vann- og avløpsetatens nettside.

Nielsen Rune