Godt og vel femti store og små gikk i tog for tryggere skolevei ved Møhlenpris skole. Mellom klokken 07.50 og 08.30 lyste faklene opp i gatene. Foreldreutvalget ved barneskolen sto som arrangør av trafikkaksjonen.

— Vi ønsker en sikrere skolevei for skolebarna. Opphøyde og bedre merkete gangfelt. Dessuten vil vi fartsgrensen redusert til 30 km/t for hele Møhlenpris. Det er vedtatt redusert fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t, men først innen 2005. De skiltene koster viss svært mye. Vi vil ha fartsreduksjonen nå, sier Ågot Rokne, sekretær i Møhlenpris Velforeningen, til bt.no.

Rokne sier at det er stor trafikk og kjøres fort både i Professor Hansteens gate og i Zetlitz gate. Gater skolebarna går i. Også i Olaf Ryes vei, der det ikke er lov for privatbiler å kjøre kjøres det.

— Der går barna i midt i gaten, for de tar etter de voksne. Folk kjører som det passer dem. Her kjører de ekstra fort, fordi de vet det er ulovlig, mener Rokne.

Velforeningen har også protestert mot en endring av reguleringsplanen for Møhlenpris. Endringen gjelder hvor innkjøringen til Møhlenpris skal være. Fordi de fleste beboere på Møhlenpris bor på motsatt side av Møhlenpris skole, ønsker velforeningen at innkjøringen skal komme fra Frieleneskaien og ikke via Wolffs gate som i dag.

Her velforeningens syv forslag til tiltak:

1. Mesteparten av elevene som sokner til Møhlenpris skole må krysse Prof. Hansteensgt. ved Zetlitzgate på vei til og fra skolen. I dette krysset ville det etter vår oppfatning vært en stor fordel med f.eks. opphøyde gangfelt, redusert fart (30-sone) og/eller skilt.

2. Wolffs gate (ved Thormøhlens gate). Ved denne overgangen haster det å gjennomføre et eller flere fartsreduserende tiltak, i det minste en oppjustering som innebærer at skilt blir satt opp ordentlig og fotgjengerfeltet remerket.

3. Olaf Ryes vei er i dag sperret for gjennomgangstrafikk for annet enn buss og taxi med hen-holdsvis skilting og jeksler i området fra Studentsenteret/krysset ved Ole Vigsgate. Spørsmålet er om kommunen ser behov for å foreta seg noe for å forhindre ulovlig kjøring?

4. En liknende situasjon finnes i Langes gate, som nå er sperret for gjennomgangstrafikk. Spørsmålet er om kommunen ser behov for å forsterke den fysiske sperringen for å forhindre ulovlig kjøring på stedet?

5. Veikrysset ved Johanneskirken er stort og uoversiktlig for skolebarn. Her finnes det i dag ingen gangfelt eller -skilt. Vi er oppmerksomme på at det er foretatt nedsenkning i fortauet med tanke på rullestolsbrukere, men her ville det også vært en stor fordel med et tydelig oppmerket gangfelt.

6. I Welhavensgt. (mellom Zetlitzgt. og Stormsgt.) er det etablert et gatetun med blant annet benker, bord, ballstativ, sandkasse og fysiske sperrer og høy fortauskant ved Stormsgate. Her ber vi om at kommunen setter opp et gjennomkjøring forbudt-skilt eller et gatetunskilt.

7. Vi ønsker at den regulerte veiforbindelsen til Møhlenpris via Frielenestet og under Pud-defjordsbroen må etableres. Planavdelingen og byrådet har endret en vesentlig endring på tidligere reguleringsplan for Møhlenpris, uten at berørte parter ble tatt med på høring, og kalt det for en "mindre vesentlig reguleringsendring". De har altså fjernet den regulerte veiforbindelsen. Saken ligger nå hos Fylkesmannen, da både Sportsklubben Djerv og Møhlenpris velforening har påklaget vedtaket på reelt og formelt grunnlag.

MED HÅP I BLIKKET: Sverre Blindheim Lundhaug med fakkel i hånden og håp i blikket for tryggere skolevei på Møhlenpris.
ØRJAN DEISZ