Foreldrene til en 12 år gammel elev mener lærere ved bergensskolen har opptrådt krenkende og stigmatiserende.

— Skadene på forholdet mellom elev og lærere er uopprettelige. Her har ting kommet så skjevt ut at den eneste løsningen var å bytte skole, sier elevens mor til Bergens Tidende.

Av hensyn til barnet ønsker hun ikke å stå frem med navn i avisen.

«Jeg skal aldri gjøre det mer»

Moren beskriver en elev som både var faglig flink og har positive fritidsinteresser. Skolegangen gikk som normalt frem til barnet startet i 6. klasse i 2005. Utover skoleåret utviklet eleven atferdsvansker og fikk behov for tilpasset oppfølging.

Foreldrene mener lærere ved skolen over en lengre periode praktiserte en grensesetting de opplever som gammeldags og for hard:

  • Eleven ble straffet med stadige parader, utvisninger og gjensitting.
  • På grunn av problemer med å forholde seg til andre elever, måtte 12-åringen i en periode på flere uker sitte alene på gangen utenfor lærerrommet i storefri. Dette skal ha skjedd uten at foreldrene ble informert. Da faren ba skolen om en redegjørelse, var svaret at tiltaket var ment som straff for plaging av andre. I en e-post til faren skriver læreren: «Vi har faktisk ikke alternativer».
  • Ved en anledning skal eleven ha blitt satt til å skrive «jeg skal ikke gjøre det mer» eller liknende 100 ganger.
  • En lærer skal ha uttalt seg nedsettende om eleven med hele klassen som tilhørere. Han skal ha sagt at eleven ikke var til å stole på.

— Det er en grov krenkelse og en stigmatisering, sier moren.

Hun understreker at mange av de ansatte ved skolen gjør en god jobb.

— Men det er en gruppe lærere som sliter med å takle barn som er litt annerledes, litt frempå eller mer urolige enn A4-eleven. Disse lærerne fremstår som negative rollemodeller. De snakker nedsettende og krenkende til elevene, og har en form for grensesetting som forsterker aggressiv atferd i stedet for å forebygge, mener hun.

PPT trakk seg

Foreldrene koblet våren 2006 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inn i saken. De ønsket at en nøytral tredjepart skulle vurdere skolens håndtering av barnet deres.

PPT tilbød seg å veilede lærerne, noe skolens administrasjon takket ja til, men de aktuelle lærerne møtte bare på et av tre planlagte veiledningsmøter. I et notat fra PPT heter det at elevenes lærer «ikke (...) har valgt å følge opp våre råd, anbefalinger og veiledning i særlig grad.»

Saksbehandleren konkluderte med at årsaken måtte være «grunnleggende forskjellig oppfatning av pedagogisk tenkning/filosofi av hvordan skolen kan hjelpe/møte elever med milde grader av sosiale samspillsvansker.»

PPT mente at tiltakene overfor eleven hadde vært preget av straff. Ifølge notatet hadde representanter for skolen erkjent at man benyttet metoder som var «helt feilslåtte».

Tidligere i vår konkluderte saksbehandleren fra PPT med at hun ikke kom noen vei med Ny Krohnborg skole. Hun trakk seg derfor fra videre arbeid med saken:

«Undertegnedes råd til foreldrene har vært helt entydig - bytt skole.»

Frist til siste skoledag

Foreldrene valgte å følge dette rådet. Eleven har nå sluttet ved Ny Krohnborg skole, men saken kan likevel få et etterspill. Oppvekstetaten i Bergen kommune har gitt skoleledelsen frist til siste skoledag med å svare på kritikken foreldrene og PPT har fremsatt.

Skolen må blant annet svare på om behandlingen av eleven har vært i strid med opplæringsloven, om det er riktig at foreldre ikke ble informert om straffetiltak, og hvorfor «sentrale lærere» ikke fullførte veiledning hos PPT.

Elevens mor betegner det siste året som svært frustrerende, at det var tider de tvilte på egne evner som foreldre.

— Vi havnet i en skvis. Vi forventes jo å spille på lag med skolen, samkjøre grensesetting og korreksjoner. Etter hvert som situasjonen utviklet seg, så vi at dette ikke var riktig. Det kom frem opplysninger som gjorde at vi så at problemet først og fremst lå hos skolen.

BYTTET SKOLE: Et foreldrepar kritiserer grensesettingen og straffemetodene lærere ved Ny Krohnborg skole brukte overfor deres 12 år gamle barn. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) trakk seg fra samarbeidet om saken på grunn av grunnleggende uenighet om pedagogisk tenkning. Eleven har nå byttet skole.