94. Byrådet vil styrke den offentlige skolen.

Delvis godkjent: På fire år er rammetimetallet i skolene øket, og det er også bevilget mer til skolebøker og vikarlærere, men fortsatt er Bergen på bunn blant storbyene når det gjelder satsing på skole. Byrådet har så vidt startet på å ta igjen de 175 mill. kr. Bergensskolene mistet ved årtusenskiftet.

95. Alle skal få et likeverdig skoletilbud

Delvis godkjent: Fortsatt er det meget langt igjen før skolene igjen har ressurser nok til. Det betyr mindre penger til å dele klassene i små grupper, og det betyr mindre penger til tilpasset undervisning. Men byrådet har satt av penger til leksehjelp, og har begynt å styrke skolebudsjettene igjen.

96. Byrådet vil oppmuntre skolene til økt fokus på medieforståelse og etikk med tanke på elevenes møte med en ofte holdningsløs underholdningsindustri på video, fjernsyn og innen nye medier.

Godkjent: Har satset en del på dette både gjennom kursing av lærere. Dessuten er skolen tilført 3200 flere PC-er noen som har doblet PC-tettheten i grunnskolen.

97. Norskopplæringen for minoritetsspråklige elever skal prioriteres, samtidig som morsmålsundervisningen opprettholdes.

Ikke godkjent: Til store protester ble morsmålsundervisningen omorganisert. Kommunen har nå store problemer med å skaffe morsmålslærere i en rekke språk. Norskundervisningen er ikke blitt styrket.

98. Byrådet vil vurdere å omorganisere morsmålsundervisningen, en slik prosess vil skje i nær kontakt med alle berørte parter.

Delvis godkjent. Morsmålsundervisningen er omorganisert, men samarbeidet med de berørte parter har ikke vært godt.

99. Det må satses videre på alternativ pedagogiske virkemidler som elevbedrifter og andre tiltak. Dette er et godt alternativ for skoletrøtte elever.

Delvis godkjent: Byrådet har bevilget 1,7 millioner kroner til ulike tiltak, i beste fall en liten satsing. Men fortsatt er det langt igjen. Bare ni prosent av skolene har opprette elevbedrifter, og byrådet var nær ved å legge ned V13 – et tilbud for skoletrøtte i regi av Kirkens Bymisjon, men dette ble stoppet av Frp i budsjettforhandlinger.

100. Byrådet vil opprettholde et tilbud med alternative skoler.

Delvis godkjent: byrådet la ned Solhaug skole da den tiltrådte, men flyttet virksomhet til Godvik. Har siden styrket reiselæretilbudet og bevilget i år 4,5 mill. kroner til alternative undervisningstilbud.

101. Byrådet vil styrke lærerrollen. Lærerne er av avgjørende betydning for kvaliteten i skolen og elevenes læringsutbytte.

Delvis godkjent: Lærertettheten er den samme nå som for fire år siden, men lærerne får samtidig mer kurs, omtrent et annethvert år, en god del mer enn i forrige byrådsperiode. Blant annet er det satt i gang tiltak for at lærere kan få faglig kompetanse i de fagene de underviser i lik 15 vekttall.

102. Bergen kommune bør fortsatt stimulere lærere til videre— og etterutdanning.

Delvis godkjent: Se pkt. 101. 103. Byrådet vil vurdere innføring av et insentivsystem for lærere som yter en ekstra innsats for elevene.

Delvis godkjent: Ble gjort spede forsøk på individuell avlønning, men ordningen er langt på vei stoppet av Utdanningsforbundet.

Ideologi for insentivsystem: atferdsterapi. Lærerorganisasjonene. går i flint.

104. Skolene må få mer ansvar for å tilpasse lærernes arbeidstid, innenfor rammene i avtaleverket.

Godkjent: Skolenes ledelse er gitt langt større handlefrihet.

105. Byrådet vil følge opp regjeringens kamp mot mobbing

Godkjent: Følger opp kampen mot mobbing. Mobbingen redusert i bergensskolen fra 2005v til 2007, viser elevundersøkelsen.

106. Hver enkelt skole må få mest mulig frihet til å organisere sin egen hverdag, organisatorisk så vel som pedagogisk.

Godkjent: Skolene har fått større frihet gjennom en storstilt omorganisering til en såkalt to-nivå modell.

107. Byrådet vil iverksette en prøveordning med driftsstyrer på den enkelte skole med ansvar for økonomi, administrasjon, pedagogikk og personell.

Godkjent: Testet ut på Paradis skole, og vedtatt innført på alle nye skoler.

108. Byrådet ønsker også å styrke elevdemokratiet og vil oppfordre til og legge til rette for deltakelse i elevråd og andre fora som ivaretar elevenes interesser.

Godkjent: Levert plan for utdanning til demokrati og laget kurspakke for elevråd og kontaktlærere. Innført Ungdommens bystyre. Organet vil få egne midler, og levere høringsuttalelser til aktuelle politiske saker.

109. Byrådet vil styrke skolenes administrative og økonomiske kompetanse.

Godkjent: Lagt til rette for 58 kurs for skoleledere.

110. Rektorene må få økt handlingsrom som skoleledere. Rektorenes fullmakter innenfor økonomi, drift og pedagogikk må utvides.

Godkjent: Rektorene har fått øket ansvar

Sjå over, punkt 104. Rektorane har dessuten mist/ikke fått administrasjonsressurs!

111. Byrådet vil legge til rette for at rektorene i Bergen fortsatt får mulighet til å videreutdanne seg, spesielt innenfor det nylig opprettede Masterstudiet for rektorer.

Godkjent: Ca. 10 skoleledere deltar på Masterstudiet for rektorer i Oslo.

112. Det bør tilrettelegges for mer samarbeid mellom skolene om drift og ledelse.

Delvis godkjent: Kaland og Samdal skoler har fått felles rektor, det samme har Krohnengen og Eventyrskogen, men på skolene etterlyses mer samarbeid.

113. Byrådet vil gi foreldre rett til å velge skole for sine barn, innenfor rammen av opplæringsloven som sikrer alle elever i grunnskolen en rett til å gå på nærskolen.

Godkjent: Har innført fritt skolevalg med skysskompensasjon for de barn som får lang skolevei. Men tommelen vendes ned dersom det må opprettes ny klasse.

114. Kontakten mellom hjem og skole må bedres.

Delvis godkjent: Handlingsplan for utvikling av samarbeid hjem – skole vedtatt i bystyret i juni 07. Det skal igangsettes et forsøk med kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene høsten 2007. Det kommunale foreldreutvalget skal bestå av en representant fra hvert bydelsvise FAU som opprettes i tillegg. Men fortsatt har foreldre 22 instanser/ledd å forholde seg til når det gjelder samarbeidet hjem skole, og det blir tungvint.

115. Byrådet vil ikke tvangsnedleggelse de fådelte skolene.

Godkjent: Gjennomført, ikke minst fordi Frp stilte dette som absolutt vilkår for å støtte byrådet. Til gjengjeld foreslo byrådet i 2003 en rekke andre skolenedleggelser, til tross for skolebyråd Hans Carl Tveits garantier før valget. Men disse stoppe Frp da budsjettet skulle gjennom bystyret.

116. Byrådet vil arbeide for å sikre friskolene sin rettmessige plass i skolesystemet (sml. Friskoleloven).

Godkjent: Men her kjemper byrådet mot regjeringen som ikke ønsker nye friskoler. Byrådet har stilt seg positiv til etablering av friskoler i Bergen.

117. Så langt kommunens økonomi tillater det, vil byrådet videreføre og øke støtten til friskolene.

Ikke godkjent: Punktet er uten mening. Kommunen har ikke noe ansvar for friskoler, og har derfor ingen støtte å videreføre, enn si øke.

118. Byrådet vil også se på andre muligheter for å støtte friskolene.

Godkjent: Lagt til rette for etablering av montessoriskole i nedlagte Solhaug skole og samarbeidet med den internasjonale skolen (ISB) på Slettebakken i forhold til lokaler og økonomi.

119. Byrådet vil vurdere den samlede ressursinnsats i skole og SFO med sikte på en bedre ressursutnyttelse.

Ikke godkjent: Byrådet har ikke vurdert den samlede ressursinnsatsen med sikte på bedre ressursutnyttelse.

120. Kompetansen blant de ansatte i SFO bør styrkes.

Godkjent: lagt til rette for at flere SFO-ansatte kan ta fagarbeiderutdanning, blant annet gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og gjennom tilrettelegging av praksisplasser.

121. Byrådet vil bedre samarbeidet mellom SFO og frivillige lag- og organisasjoner.

Godkjent: Vedtektene for SFO endret slik at driften kan overlates til frivillige organisasjoner. Gjennomført i Fyllingen.

122. Byrådet vil igangsette og evaluere forsøk med ny organisering av skoledagen.

Ikke godkjent: Har ikke satt i gang forsøk.

123. Byrådet vil følge opp skolebehovsplanen, men videre utbygging av skoler må sees i sammenheng med kommunens økonomi.

Delvis godkjent: Etter noen av de svakeste årene hva skoleinvesteringer angår i 2004-2006 (Fylkesmannen har satt stramme investeringsrammer på grunn av de store underskuddene i forrige periode) skal kommunen i år investere 384 millioner kroner. De neste ti årene skal det investeres tre milliarder kroner i skolebygg og skoleopprustning.

124. Mange skolebygninger må rustes opp, spesielt inneklimaforholdene er lite tilfredsstillende mange steder.

Delvis godkjent: Etter flere svake år, tas det nå et kjempeløft for inneklimatiltak både i år og i de kommende fire årene.

125. Legge frem en plan for kvalitetsutvikling i skolen, herunder styrking av kjernefagene, og gi bystyret en årlig kvalitetsmelding.

Godkjent: Byrådet har levert årlige kvalitetsmeldinger for Bergensskolen siden 2004 og satser de kommende årene særlig på realfag og IKT.

126. Legge til rette for lese- og skriveopplæring fra 1. klasse.

Liv Mener det gjøres over hele kommune Norge, men vet ikke om byrådet har ment et annet nivå.

Godkjent: Har redusert antallet dårlige lesere i grunnskolene siste fire årene fra et dårlig nivå til et nivå som nå ligger klart under landsgjennomsnittet.

127. Innføre regelmessige brukerundersøkelser i skolen for å kartlegge foreldres og elevers tilfredshet med skoletilbudet.

Godkjent: Brukerundersøkelsen i år viser at ni av ti elever trives i skolen. Foreldrene er også fornøyde med unntak av satsingen på IKT.

128. Videreføre ordningen med kulturbilletten.

Godkjent: Ordningen er videreført, og etter magre år også styrket for 2007.