Beskrivelse: Det er flere bratte skråninger/fjellskrenter nær bebyggelse i dette området: En skrent strekker seg fra husrekka Lille Skjolddal 16-20, nord og østover bak bebyggelsen i Lille Skjolddalen nr. 6, 8 og 10 og sørover igjen på østsiden av Apeltunveien, helt til Apeltunveien 53A. De bratteste partiene av skråningen (>46°) er kilde for steinsprang, mens mindre bratte partier kan være kilde for jordskred. Det er registrert ei ur over Lille Skjolddal nr. 20A, og steinsprangblokk er observert ned til veien sørøst for Apeltunveien 43C.

En annen skrent strekker seg fra Mårdalen 2 og østover langs Fanaveien og sørøstover til Skjoldhøyden 13. Brattkant fra Lille Skjolddalen 1 til Skjoldhøgda 7 har noen mindre fjellhamrer som kan være kilde til steinsprang. Den bratteste delen av skrenten ligger over Fanaveien og truer ikke bolighus.

Det er en mindre brattskrent ved Terrassehus Skjoldhøgda 127-129 og 123-125. Noe løst fjell, og blokk under mot hjørnet av terrassebygget er observert.

Spesielle forhold: Gammel, tørrmurt vei i skrenten over husrekka Lille Skjolddal 16-20. Trær i skråningen bak Skjolddalen 26, 28 er nylig fjernet. Skrent bak bebyggelsen i Lille Skjolddalen nr. 8 og 10 er delvis sikret med bolter.

Konklusjon: Alle de nevnte skråninger bør vurderes for steinsprang— og jordskredfare.