Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for den tiltalte i lommemannsaken til forvaring i ti år med en minstetid på sju år.

I Follo tingrett ble Erik Andersen (58) dømt til forvaring i ni år med en minstetid på seks år. Lagmannsretten har kjent Andersen skyldig i en voldtekt han ble frikjent for i tingretten, og han er med det dømt for samtlige punkter i den omfattende tiltalen på overgrep mot i alt 66 gutter.

— Erik Andersen er skuffet over at det nok en gang ble forvaring, sier hans forsvarer Petar Sekulic.

Informert på telefon

Hans klient fikk kun vite utfallet av ankesaken på telefon fra forsvareren onsdag ettermiddag. Erik Andersen sitter i varetekt i Ila fengsel, som også er den viktigste soningsanstalten for forvaringsdømte i Norge. Han har kjempet mot en forvaringsdom med alle krefter både i tingretten og lagmannsretten.

— Borgarting lagmannsrett har etter min mening avsagt en velskrevet og grundig dom. Straffen er skjerpet i forhold til tingrettens utmåling, og det er vi selvfølgelig fornøyd med, sier statsadvokat Per Egil Volledal.

Han la ned påstand om tolv års forvaring med minstetid på ni år før saken ble tatt opp til doms for en uke siden - tre år mer enn Andersen ble dømt til da saken gikk for Follo tingrett. Volledal er likevel ikke overrasket over at lagmannsretten la seg under dette nivået.

— Dette er jo en sak som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Da er det naturlig at man ikke går veldig mye høyere enn tingretten gjorde, sier han

Gjentakelsesfare

Volledal åpner likevel for at straffeutmålingen kan bli anket videre til Høyesterett.

— Jeg ser ingen grunn til å anke på selvstendig grunnlag, men hvis domfelte anker, skal jeg ikke utelukke at påtalemyndigheten også vil anke for å få skjerpet straffen ytterligere, sier han.

En forvaringsdom blir idømt når retten kommer til at en tidsbegrenset dom ikke er tilstrekkelig av hensyn til samfunnsvernet. Lagmannsretten konkluderer med at det er nærliggende fare for at Erik Andersen på nytt vil begå seksualforbrytelser. Retten mener derfor at en tidsbegrenset straff ikke vil gi tilstrekkelig vern av samfunnet.

Erik Andersen får psykologbehandling, men lagmannsretten tviler på effekten av behandlingen.

— Etter lagmannsrettens oppfatning er det flere momenter som tilsier at det per i dag er grunn til atskillig tvil med hensyn til effekten av videre behandling, heter det i dommen.

Dømt for to voldtekter

Erik Andersen er dømt for to voldtekter av barn under 14 år, og det har veid tungt ved straffeutmålingen. Dommerne mener de to voldtektene, som har skjedd mot fremmede barn på offentlig sted, har mye til felles med overfallsvoldtekter.

Erik Andersen er, som i tingretten, også dømt til å betale erstatning til ofrene. I alt må han betale 2,65 millioner kroner i erstatning, 140.000 kroner høyere enn dommen i tingretten. Han må også betale 575.000 kroner i sakskostnader.

Da rettssaken startet i Follo tingrett oppga Andersen at han hadde en formue på 10 millioner kroner.