Ungdommene, som begge var 18 år på gjerningstidspunktet, er nå dømt til fengsel i henholdsvis 15 og 12 måneder.

Dommen fra Bergen byrett lød på 9 og 7 måneders fengsel. I begge tilfeller er deler av straffen gjort betinget.

Skade på kulturminner

I byretten prøvde Økokrim å få dem dømt etter en spesiell paragraf i straffeloven som omhandler skade på kulturminner av særlig nasjonal eller internasjonal betydning.

Her ble de frifunnet — fordi de hadde så liten skolegang og så lite lokalkunnskap at det ikke kunne forventes at de hadde fått med seg Bryggens spesielle status.

I lagmannsretten prøvde Økokrim å få dem dømt for brudd på kulturminneloven, men også på dette punktet sa domstolen nei. Det betyr at de nå 20-årige mennene bare er funnet skyldig i grovt skadeverk, for forsøket på å svi av Norges mest kjente trehusrekke.

Delt om straffeutmåling

Men lagmannsretten støttet Økokrim i at byrettsdommen var for mild. To av de tre dommerne fastsatte straffen til henholdsvis 15 og 12 måneders fengsel.

Rettens mindretall støttet aktors påstand om fengsel i ett år og fem måneder for hovedmannen, og ett år og to måneder for han som holdt vakt. Mindretallet var åpenbart uenig i at 20-åringene skulle slippe billig fordi de ikke visste hvor verdifull Bryggen er:

— Den gamle bygningsmassen på Bryggen i Bergen har betydelig historisk og kulturell verdi, så vel nasjonalt som internasjonalt. De allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende må etter mindretallets syn veie så tungt at mer personrettede, individuelle hensyn i stor grad må vike, heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.