Før jul sette Sund kommune ned ei arbeidsgruppe som skulle laga eit framlegg til ny skulebruksplan. No er oppdraget fullført.

Fleirtalet i gruppa går inn for å leggja ned fem skular og satsa på to:

Planlegger 20 år med lovbrudd Stranda og Skogsvåg skular skal moderniserast og utvidast for nær 200 millionar kroner. Toftarøy, Sund, Glesnes, Pollen og Telavåg skular skal leggjast ned frå hausten.

— Framlegget inneber at kommunen kan tilby to nye og flotte skular med solide læringsmiljø. Dette vil bli eit stort sprang for både elevar og lærarar i Sund, seier Beate Husa, KrF-politikar og leiar for arbeidsgruppa.

- Manglar argument

Slett ikkje alle er begeistra for framlegget, som kommunestyret tek stilling til i ettermiddag. Øygunn Skodvin Prestegård bur på Klokkarvik og er mor til ein elev på Sund skule.

Planen er ikkje truverdig. Øygunn Skodvin Prestegård, mor til elev

No står skulen, som er kommunens eldste, i fare for å forsvinne. I så fall må elevane ta buss til Stranda frå hausten.

— Planen er ikkje truverdig og manglar overbevisande argument. I tillegg skurrar det at gruppa ikkje har vurdert skulen som ein ressurs i lokalmiljøet, seier Prestegård.

Saman med elleve andre har ho skrive under ein høyringsuttale. Underskrivarane fryktar mellom anna at ei nedlegging kan få store konsekvensar for folketalet: At folk ikkje flyttar til bygda, fordi ungane må ta buss til skulen. Og at folk flyttar frå bygda, på grunn av pendlaravstanden og lange bilkøar.

— Det er alt ein familie som truleg kjem til å flytta, fordi skulen blir lagt ned, seier Prestegård.

- På tide

Prestegård og dei andre krev at kommunestyret utset å ta stilling til framlegget før konsekvensane av ein ny skulestruktur er analyserte. Husa meiner at det slett ikkje er behov for endå ein rapport.

— Eg forstår at folk som er usamde med konklusjonen vil prøva å plukka planen frå kvarandre. Eg forstår også at folk er usikre på kva ein ny skulestruktur vil innebera for barna og nærmiljøet, seier Husa.

— Likevel meiner eg at me absolutt har godt nok grunnlag for å gjera vedtak i dag. Det er på tide. Me har jobba fram mot dette i lang tid.

Ho legg til at Sund er ein liten kommune i utstrekning, og at bussturen for elevane på det meste blir under ein halvtime kvar veg.

Samanlikna med dagens skulestruktur reknar kommunen med å spara mellom 10 og 15 millionar kroner i året på å leggja ned fem skular.

Diskuter saka under: