Helse Bergen vil bidra iarbeidet med å få bukt med byens åpne russcener. For å få til det, må flereheroinavhengige inn i LAR-systemet, sier Ola Jøsendal, avdelingsdirektør for rusmedisinved Haukeland universitetssykehus.

— LAR er grunnmuren i det viholder på med. Det er rundt 1500 opiatavhengige i vår region. Per i dag ernesten 1000 personer inne i LAR-systemet i Bergen. Det er for lite, sierJøsendal.

Flere skal inn

Han har et mål om at 80 prosentav de opiatavhengige i byen skal inn i legemiddelassistert rehabilitering(LAR).

— Nylig publisert forskningindikerer sterkt at et slikt prøveprosjekt er noe vi bør prøve, ikke minst avkriminalitetsforebyggende hensyn, sier Jøsendal.

Det var BA som først skrev at Helse Bergen skal sende en søknad om å forsøksordning med heroinutdeling til Helsedepartementet.

Søknaden, som sendesdepartementet i disse dager, vil inneholde et ønske om å dele ut brukerdosertil et fåtall heroinavhengige, hver eneste dag, i tre til fem år.

— Dette er det samme man hargjort i byer som Zurich og Amsterdam, blant andre. Resultatene derfra har værtveldig gode. Det er blitt mindre kriminalitet, lavere rekruttering inarkotikamiljøene, og de har kunnet vise til en nedgang i antall brukere, sierJøsendal.

Liten gruppe

Prøveprosjektet med utdelingav heroin er tiltenkt en liten gruppe brukere som i dag ikke ønsker ordinærLAR-behandling.

— Vi går for en modell der videler ut opiater til deltakerne i prosjektet, slik at de får satt dosene sineunder overvåking fra oss. Og så ønsker vi selvsagt også å knytte forskning tildette prosjektet, sier Jøsendal.

Sa nylig nei

Stortinget behandlet i vår en rusmelding. Her avviste de samtidig å åpne opp for forsøksordninger. Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), er overrasket over forslaget.

— Et overveldende flertall i Stortinget har sagt nei til dette. Jeg synes det er rart at de søker om det når det nylig er stemt ned i Stortinget.

Dersom departementet går inn for prøveprosjektet, må dette politisk behandles i Stortinget, mener komitélederen.

Selv er Kjønaas Kjos motstander av heroinutdeling.

— Jeg har vært i Sveits og sett på utdelingen av heroin. Det de fortalte oss var at vi aldri må finne på å starte opp utdeling av heroin før alle andre deler av rusomsorgen er på plass. Først da vet man med sikkerhet hvem som absolutt ikke kan nyttiggjøre seg av andre tiltak.

Blir ikke ferdig

Hun mener en rekke faktorer taler mot slik utdeling. At rusmisbrukere ikke blir fri fra avhengigheten, er én av dem.

— Med LAR-behandling kan man etter hvert hente doser for en uke av gangen. Men her må du møte til visse klokkeslett flere ganger om dagen for resten av livet ditt. Du blir ikke kvitt avhengigheten.

Heller ikke første nestleder i komiteen, Kjersti Toppe (Sp) er positiv. Hun sier det er delte meninger om dette i partiet, men at de ikke fremmet forslag om prøveordninger da rusmeldingen ble behandlet i Stortinget i vår.

— Det kom heller ingen forslag om å starte prøveprosjekt fra det som var oppsosisjonen den gangen.

Også Toppe er skeptisk til et slikt prøveprosjekt.

— Ut fra det jeg har lest av effekter fra andre land, krever dette ekstrem tett oppfølging. Spørsmålet er om det er den ekstremt tette oppfølgingen som gir minst like mye gevinst som heroinen. Det paradoksale er jo at vi ellers ofte kritiseres for å mangle R`en i LAR (legemiddel-assistert-rehabilitering). Så skal vi plutselig tro at heroin blir det store, nye virkemiddelet.

Selv om stortingspolitikereflagger sin skepsis til prosjektet, er avdelingsdirektør Jøsendal i Helse Bergen optimistisk.

— Det erkommet ny, god forskningslitteratur så sent som i oktober i år, som inneholderny kunnskap som kanskje tilsier at politikerne kan tillate en forsøksordning,sier han.

Hva tenker du om et forsøk med heroinutdeling i Bergen?

VIL PRØVE: Ola Jøsendal ved Helse Bergen vil starte et forsøksprosjekt for utdeling av heroin for rusmisbrukere som ikke klarer å nyttiggjøre seg av andre tilbud.
Eirik Brekke (arkiv)