Det er et innleid konsulentfirma som har gjort jobben for vegkontoret. Resultatet forelå fredag ettermiddag, og Arild Hegrenæs, prosjektleder for Midttun-Hop-utbyggingen, er beroliget av resultatet.

– Ikke dramatisk – Konklusjonen er at dette ikke er noe dramatisk i det hele tatt. Noen av stoffene er over de aller strengeste grensene SFT har satt for innhold av miljøgift i sandkasser. Konklusjonen fra konsulentfirmaet er at det ikke er noen grunn til å sette i verk tiltak. Og det er 100 prosent trygt å spise fisken.

– Skal man ta vekk resten av finmassene i bunnen av dammen, må det gjøres omhyggelig. Men det er ikke nødvendig å behandle det som spesialavfall, legger Hegrenæs til.

Anders Hobæk er ikke enig. Han peker på at det er tatt fire prøver av bunnsedimentene i den gamle dammen. To er utført for vegkontoret, to for Nesttunvassdragets venner. Tre av prøvene viser lav forurensing, den fjerde sterk forurensing.

I Nesttunvatnet? – Mye tyder på at PCBen og kvikksølvet har vært bundet til det organiske materialet. Den sterkt forurensede prøven fra bunnen av dammen inneholdt mye organisk materiale. Det meste av det forurensede materialet kan allerede være skyllet ned i Nesttunvatnet. Det underbygges av den prøven som er tatt nedenfor demningen, sier Anders Hobæk.

Hegrenæs vil ikke konkludere med hva vegkontoret gjør med de sprikende prøveresultatene.

– Vi får diskutere dette med fylkesmannens miljøvernavdeling, og avklare med dem hva som bør gjøres, sier han.