Leiinga ved Blomvåg Fjordhotell i Øygarden er i beit for rom til å husa dei mange arbeidarane som kjem for å jobba ei avgrensa tid innan olje— og gassverksemda.

Inntil Øygarden kommune har klar kommuneplan om to år, får ikkje hotellet godkjent noko nytt bygg. Difor vil leiinga ved hotellet løysa romproblemet ved å kjøpa den polske hotellbåten «Hansa» og ankra han opp utanfor hotellet.

Kyrkjenabo

Blomvåg Fjordhotell er næraste nabo til Blomvåg kyrkje og Blomvåg gravplass. Kyrkjeverje Olav Martin Vik har fått oversendt nabovarsel og legg ikkje skjul på at han er skeptisk.

— Vi treng meir informasjon om korleis båten vil ta seg ut i landskapet og korleis den omfattande utvidinga av aktiviteten på hotellet vil endra nabolaget, seier han.

— Båten vil gje oss vel 60 nye rom slik at vi til saman vil få bortimot 90 gjesterom knytt til hotellet, seier dagleg leiar ved Blomvåg Fjordhotell, Steinar Knapskog

Han understrekar at det ikkje er meininga at hotellskipet skal bli ein permanent del av hotellet.

Naudløysing

— Det er ei naudløysing inntil vi får løyve til å føra opp to nye hotellbygg. Vi har difor søkt om løyve til å nytta båten i to år. Etterpå skal båten seljast igjen, seier han.

Hotellskipet som er nesten 80 meter langt og sju meter høgt, vart opphavleg bygd i 1962 og var den gong Polens fyrste kasino, hotell og restaurantskip. Hotellskipet gjennomgjekk ei omfattande renovering både utvendig og innvendig i 2010. Sidan renoveringa har «Hansa» lege i tørrdokk i Polen og vore til sals for 500.000 Euro.

Knapskog reknar med at Sjøinvest AS som eig hotellet, må rekna med eit utlegg på mellom fem og seks millionar kroner for å ta skipet til Noreg og få det godkjend som hotell. Får hotellet dei godkjenningane som trengst i Noreg, meiner Knapskog at båten kan vera på plass i Øygarden alt før årsskiftet.

— Når båten kjem til Noreg, skal han rustast opp litt til, mellom anna med nytt brannvarslingsanlegg før vi endeleg kan få «Hansa» godkjend som hotell, seier Knapskog.

Utvidinga krev også at parkeringsplassen til hotellet vert utvida og at det vert plass på kaia til to landgangar til «Hansa». Hotellet vil riva ein av bygningane som står der i dag for å få dette til.

Kyrkjeverja i Øygarden synest ikkje det er godt nok at naboane skal bli gjort merksame på hotellskip-planane gjennom eit nabovarsel.

Vil vita meir

— Riving av bygningar og oppankring av eit så stort hotellskip som «Hansa» ser ut til å vera, vil føra med seg auka aktivitet og store estetiske endringar av landskapet. Som nabo må vi høyrast meir grundig enn berre gjennom eit nabovarsel, seier Vik.

Denne veka var saka sett på sakskartet i Øygarden kyrkjelege Fellesråd. Vik har som kyrkjeverje også meldt frå om byggjesaka til Bjørgvin bispedømmekontor.

Blomvåg kyrkje var ny i 1931. Likevel er kyrkja ei såkalla listeført kyrkje som Riksantikvaren krev skal handsamast som eit kulturminne. Bjørgvin bispedømmekontor har difor sendt saka vidare til Riksantikvaren som skal gje ei uttale i saka.

Søknaden frå Blomvåg Fjordhotell om å leggje til rette for hotellskipet er ennå ikkje handsama av Øygarden kommune.

HØGT OG FRITT: Blomvåg kyrkje ligg høgt og fritt som næraste nabo til Blomvåg Fjordhotell som vil kjøpa hotellbåten «Hansa». Kyrkjeverje Hans Martin Vik er redd båten vil skjemma ut nabolaget.