ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

Saken er for lengst blitt historisk. Ingen andre norske straffesaker er blitt kastet frem og tilbake i rettsapparatet så ofte.

— Dette er blitt en ren farse, fastslo en av de tiltaltes advokater etter forrige rettsrunde.

Det er Høyesteretts kjæremålsutvalg som lar teppet gå opp for en ny maratonrunde i den eiendommelige straffesaken med utspring på midten av 1980-tallet.

I en fersk, enstemmig kjennelse har Høyesterett tatt en anke fra Økokrim til følge. Dermed er Gulating lagmannsretts tidligere avgjørelse som medførte sluttstrek i saken, opphevet.

Skatteunndragelser De to forretningsmennene Per Grung og Johs. Jacobsen ble i 1994 etterforsket for skatteunndragelser. De ble senere satt under tiltale for unndragelse av syv millioner kroner, noe som medførte et skattetap for staten på ca. 3,4 millioner kroner. Advokat Øystein Elgan ble satt under tiltale for at han som profesjonell rådgiver hjalp klientene sine med råd som unndro skatt.

Advokat Elgan ble i lagmannsretten frikjent for de alvorligste tiltalepunktene, men ble dømt for et par mindre forhold. Han ble dømt til 120 dagers fengsel, og en bot på 50.000 kroner.

Dobbel straff Gulating lagmannsrett avviste straffesaken mot Elgans klienter, Per Grung og Johs. Jacobsen. De to forretningsmennene var ilagt straffeskatt for forholdet. Lagmannsretten mente at de to etter menneskerettighetskonvensjonen ikke kan straffes mer enn en gang for samme forhold.

Økokrim, ved statsadvokat Morten Eriksen, mente at dette var feil lovanvendelse, og anket til Høyesterett.

Kriminalpolitisk viktig Det samme mener Høyesterett. Dermed må herrene Grung og Jacobsen finne seg i at det blir berammet straffesak mot dem for Gulating lagmannsrett.

I begrunnelsen for kjennelsen bemerker Høyesteretts kjæremålsutvalg «at det ut fra kriminalpolitiske hensyn og alminnelige rettferdsbetraktninger ville være lite tilfredsstillende om strafforfølgning selv i de groveste skatteunndragelsessaker skulle være avskåret dersom likningsmyndighetene er først ute med et vedtak om tilleggsskatt».