Ord som «bekymringsfullt», «kritikkverdig», «urealistisk» og «store negative konsekvenser» er ikke daglig kost i tørre revisjonsrapporter i kommunen. Men i en fersk rapport om kommunens Etat for utbygging finner vi alle disse ordene i konklusjonen.

Dyrt og forsinket

Det er kommunerevisjonen, i form av revisjonsfimaet Deloitte, som har sett på kommunens håndtering av tre store byggesaker de siste årene:

  • AdO Arena, tidligere kjent som Helleren: Det nye svømmeanlegget åpnet i oktober. Da var det flere år forsinket, og prisen på prosjektet hadde økt fra 400 millioner kroner da det ble vedtatt av bystyret i 2007, til over én milliard kroner.
  • Fyllingsdalen sykehjem: Rehabiliteringen av det gamle sykehjemmet og byggingen av et nytt demenssenter stod ferdig i 2012 og kostet 380 millioner kroner. Da hadde man opplevd både kostnadssprekk og mangler.
  • Ny-Krohnborg skole: Åpnet i august 2012 etter en rehabilitering som kostet 300 millioner kroner. Imidlertid var det en rekke feil og mangler ved skolen. Blant annet måtte idrettshallen stenges kort tid etter åpningen.
MANGFOLD: Kommunen brukte 300 millioner kroner på Ny-Krohnborg.
Kristine Lindebø

Kommunerevisjonen er bedt om å se på anskaffelser og prosedyrer i kommunens byggeprosjekter, og har valgt ut disse tre prosjektene. Resultatet er en 62 sider lang rapport, som inneholder en rekke kritiske konklusjoner.Den kanskje kraftigste kritikken kommer på punktet om endrings— og avvikshåndtering.

I alle tre byggeprosjektene opplevde man at underleverandører ikke leverte det som var avtalt, eller til rett tid. Revisjonen mener at dette fikk pågå altfor lenge uten at kommunen reagerte, noe som fikk betydelige følger for det videre arbeidet.

- Bekymringsfullt og kritikkverdig

For AdO Arenas del ble det tidlig i byggeprosessen klart at det ikke var levert armeringstegninger slik som avtalt. Det første til at betongarbeidene ble kraftig forsinket og mye dyrere enn de trengte å være. «Ved oppstart av entreprise E22 flere måneder senere var fortsatt ikke armeringstegninger klare», skriver revisjonen.

I prosjektet Fyllingsdalen sykehjem ble det konstatert vesentlige feil og mangler ved prosjekteringsgrunnlaget som var blitt benyttet i anbudsforespørselen. «Dette førte til at det ble registrert over tusen endringsmeldinger og rekvisisjoner i prosjektet, og prosjektet ble påført betydelige merkostnader», skriver kommunerevisjonen.

Også på Ny-Krohnborg skole sviktet rutinene for å melde og håndtere avvik og endringer. Det førte til at prosjektledelsen fikk redusert kontroll med fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjektene, heter det i rapporten.

«Etter revisjonen mening er det bekymringsfullt og kritikkverdig at betydelige avvik i prosjektene fikk pågå over lengre tid uten å bli håndtert tilfredsstillende og i henhold til avtalte retningslinjer» konkluderer kommunerevisjonen.

- Urealistiske planer

Revisjonen peker også at man i alle tre prosjektene opplevde at underleverandører ikke leverte det de skulle etter kontrakten.

«Etter revisjonens vurdering er det kritikkverdig at prosjektledelsen ikke har fulgt opp sitt ansvar for å påse at inngåtte kontrakter ble etterlevd» skriver de.

Et annet problem var at fremdriftsplanene i utgangspunktet var for optimistiske. Her må muligens politikerne ta litt av ansvaret, siden bystyret og byråd ofte setter frister som byråkratene må forholde seg til.«Det (er) naturlig å stille spørsmål ved om framdriftsplanene har vært realistiske. Forsinkelser i prosjektene har medført behov for å forsere fremdriften, noe som har hatt negative konsekvenser blant annet for økonomien i prosjektene» skriver kommunerevisjonen.

Feil og mangler i anbudsgrunnlagene og beslutningsgrunnlaget «har fått store negative konsekvenser for økonomistyring og fremdrift i prosjektene», heter det. Revisjonen skriver at det er kritikkverdig at kvalitetssikringen ikke avdekket disse manglene.

Verken risikovurdering eller evaluering

Kommunerevisjonen har også funnet systemfeil hos Etat for utbygging. Blant annet er revisorene kritisk til at etaten ikke har tilfredsstillende rutiner for å evaluere håndteringen av den type prosjekter i etterhånd.

Enda verre er det kanskje at det ikke blir gjort skikkelige risikovurderinger i forkant:

«Etter revisjonens vurdering kunne systematiske risikovurderinger og iverksettelse av adekvate tiltak hindret enkelte av de negative hendelsene og redusert konsekvensene av problemer som oppstod i de tre prosjektene» skriver Deloitte-revisorene.

Revisjonsrapporten skal behandles i kommunens kontrollutvalg.

— Revisjonen bommer

Ansvarlig byråd Liv Røssland (Frp) mener at rapporten ikke har tatt inn over seg endringene som er gjort i sektoren.

— Dette er tre prosjekter som ble satt i gang før vi omorganiserte sektoren. I 2012/13 ble hele eiendomsfeltet reorganisert. Vi ansatte flere, og spisset oss i Etat for utbygging. Jeg mener at dette burde vært presisert bedre i rapporten.

— Betyr det at dere har endret det revisjonen er kritisk til?

— En del av anbefalingene er i ferd med å bli innført. Revisjonsrapporter er viktige, men det burde vært tatt med at vi allerede har gjort mye på dette feltet.

Dessuten mener hun at revisorene har misforstått enkelte ting.

— De har bommet på hva Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning har ansvar for. Der må de rett og slett ha misforstått, sier hun.

— Var du overrasket over at rapporten inneholdt så mye kritikk?

— Jeg skal ikke kommentere revisjonens språkbruk. Vi tar rapporten til etteretning.

- Svarer lettvint på kritikk

— Dette er svært alvorlig. Rapporten gir strykkarakter ogkonkluderer med at kommunen selv er skyld i at store byggeprosjekter som AdOArena er blitt svært forsinket og mange millioner dyrere enn planlagt. Jegsynes Liv Røssland svarer vel lettvint på svært alvorlig kritikk, sier Marte Mjøs Persen, fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Hun avviser Røsslands forklaring.

— Jeg oppfatter finansbyrådens svar som enansvarsfraskrivelse. Omorganiseringen som hun viser til er ikke så omfattendesom hun skal ha det til, mener Persen.

Ap sier at de vil prioritere å styrke kommunens kapasitet ogkompetanse på oppfølging av byggeprosjekter dersom de kommer i byråd.

— Vi vil også sette strengere kravom antall underleverandører og arbeidsforhold i anbudene. Det koster mindre åbruke noen kroner på å gjøre jobben skikkelig, enn å stadig betalemillionregninger for prosjekter som blir unødvendig dyre. Det er ikke bra at kommunen ikke har bedre kontroll påhvordan skattepenger brukes. Det er et politisk ansvar å sikre at utbygging avskoler, sykehjem og idrettsanlegg blir gjort så rimelig så mulig. At byen er ien kritisk økonomisk situasjon fra før, gjør ikke akkurat saken mindrealvorlig, sier Persen.